Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη της Θέσης Εντεταλμένου Συμβούλου Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως την Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Εντεταλμένου Συμβούλου Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε.Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (ΕΡΤ Α.Ε.)».
2.    Τη με αριθ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019) (Α.Δ.Α.:Ω1ΒΒΟΞΘ6-9Ω5).
3.    Τη με αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019) θέμα 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
4.    Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ.Σ. 161/07.05.2018, θέμα: 1β): «Ζητήματα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε.: Άρθρο 12 - Ιεραρχία - Τοποθετήσεις - Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης» (Α.Δ.Α.: ΨΨΤΚ465Θ1Ε-Ο7Α).
5.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (ΑΔΑ7ΖΓ4465Θ1Ε-ΩΘΚ).
6.    Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/14021/12.4.2019 Απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2016, όπως ισχύει.
7.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

α π ε υ θ ύ ν ε ι π ρ ό σ κ λ η σ η

για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εντεταλμένου Συμβούλου προγράμματος Τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε..

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Αρμοδιότητα του Εντεταλμένου Συμβούλου προγράμματος Τηλεόρασης είναι η υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου στον τομέα παραγωγής και προμήθειας περιεχομένου προγράμματος, πλην του ενημερωτικού, για τους τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα έχει θητεία ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. για ίσο χρονικό διάστημα και η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. Η σύμβαση θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές του Εντεταλμένου Συμβούλου θα καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.    Οι υποψήφιοι, που θα προέρχονται εκτός των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε., πρέπει να πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού Προσωπικού, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει:
1.1.    Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας, απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, επιπέδου Γ/Β2 Επίπεδο (Σ.Ε.) ή επιπέδου Δ/Γ1 Επίπεδο (Σ.Ε.).
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1.2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης.
1.3.    Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
1.3.1.    Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
1.3.2.    Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
1.3.3.    Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
1.3.4.    Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
1.3.5.    Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
1.3.6 Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
2.    Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα εξής:
2.1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν και πιστοποιητικό από το πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία των τίτλων αυτών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 2.2.    Να έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή να έχουν πολυετή εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.
2.3.    Να διαθέτουν διαπιστωμένες διοικητικές ικανότητες, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, στρατηγική σκέψη, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1.    Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. κατόπιν συνέντευξης με τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, ο οποίος θα αξιολογήσει εκτός από τα απαιτούμενα προσόντα, τη συνάφεια των σπουδών των υποψηφίων με το αντικείμενο της θέσης, την εργασιακή εμπειρία και την εν γένει προσωπικότητά τους και θα εισηγηθεί τις προτάσεις του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
2.    Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει σχετικά, τη ματαίωση της διαδικασίας επιλογής και την πλήρωση της θέσης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, εφόσον κρίνει μη ικανοποιητικές τις υποβληθείσες υποψηφιότητες.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. (Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, 4ος όροφος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών που αρχίζει την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019 και λήγει την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00.

2.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:
i    Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
ii    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας, που θα οριστεί, μετά την απόφαση τοποθέτησής του από το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση ΕΡΤ Α.Ε. - 04-10-2019,  Αριθ. Πρωτ. : 1072

Στην ίδια κατηγορία