ΕΣΡ: Απόρριψη Αιτήματος Ρ/Φ Σταθμού ZOOM 9.84 (πρώην GAGA RADIO) Ν. Κέρκυρας για Ανάκληση & Αναστολή Εκτέλεσης Αποφάσεων 158/2020 & 161/2022.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 192/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 24.4.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαος Κιάος και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθ. πρωτ. 4700/22.07.2022 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84 (πρώην GAGA RADIO)» Νομού Κέρκυρας, για την ανάκληση και την αναστολή εκτέλεσης των με αριθ. 158/2020 και 161/2022 αποφάσεων του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 200/29.07.2022, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αντώνιο Κεχρή. Ο Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1039/ΕΣ/04.11.2022 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν οι πληρεξούσιες δικηγόροι της Μαρία Κωστοπούλου και Χαρίκλεια Γέραλη, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, Απόστολος Κιόχος.

Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο οι ανωτέρω δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 30.5.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2942/30.5.2023 υπόμνημά του.

Την 12.12.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά, Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») και Γεώργιο Βλαβιανό. Απόν το μέλος Ιωάννης Μιχελάκης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Πολίτη και τα μέλη της Ολομέλειας: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη και Γεώργιο Βλαβιανό, οι οποίοι δεν μετείχαν στη συνεδρίαση της 24.4.2023 κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση των πληρεξούσιων δικηγόρων και του τεχνικού υπεύθυνου του ραδιοφωνικού σταθμού, αναγιγνώσκοντας την με αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 4700/22.7.2022 αίτηση θεραπείας, την υπ’ αριθμό 1039/ΕΣ/4.11.2022 έγγραφη νομική εισήγηση που συνέταξε ο ειδικός επιστήμονας-νομικός Αντώνιος Κεχρής, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια, τις υπ’ αριθμ. 158/2020 και 161/2022 αποφάσεις του ΕΣΡ και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Τα νέα μέλη της Ολομέλειας, που δεν μετείχαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της 24.4.2023, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζητήσεως που έγινε κατά την ημερομηνία εκείνη. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [Ν.2690/1999]: «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη [πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016].

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

i) Διά της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής, με αριθ. 158/2020, διαπιστώθηκε η διακοπή λειτουργίας του Ρ/Σ GAGA RADIO, πλέον ZOOM 9.84, Νομού Κέρκυρας και αποφασίστηκε η διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών που τηρείται στο ΕΣΡ.

Το πραγματικό μέρος της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης έχει ως εξής:

«Ο ραδιοφωνικός σταθμός GAGA RADIO Νομού Κερκύρας είναι κάτοχος της με αριθμό17389/Ε1/2255/01.09.2000 ΒΝΛ, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του πρώην Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999. Διά της με αριθμό 5255/27.10.2017 διαδικτυακής ανώνυμης καταγγελίας, γνωστοποιήθηκε στην Αρχή ότι ο Ρ/Σ «GAGA RADIO» Ν. Κερκύρας έχει σταματήσει τη λειτουργία του «από τα τέλη του 2016». Κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού εγγράφου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Α.Π. 3487/22.06.2018), το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας της ΕΕΤΤ επιβεβαίωσε ότι «από ελέγχους του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Πατρών της ΕΕΤΤ στο νομό Κέρκυρας στις 07/02/2018 και 23/05/2018 δεν καταγράφηκε εκπομπή του ρ/σ με διακριτικό τίτλο “GAGA RADIO” ν. Κέρκυρας» (Α.Π. ΕΕΤΤ 20840/Φ 386/11.07.2018 - Α.Π. ΕΣΡ 3856/12.07.2018)».

ii) Διά της δεύτερης προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής, με αριθ. 161/2022, απορρίφτηκε η με αριθ. πρωτ. 6767/28.12.2021 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84» πρώην «GAGA RADIO» Ν. Κέρκυρας, για την ανάκληση της πρώτης προσβαλλόμενης. Απορρίφτηκε, ομοίως, το με αριθ. πρωτ. 4169/30.06.2022 διακριτό αίτημα αναστολής εκτέλεσης της με αριθ. 158/2020 απόφασης του ΕΣΡ.

Το πραγματικό μέρος της δεύτερης προσβαλλόμενης απόφασης έχει ως εξής:

«Με την προσβαλλόμενη απόφαση διαπιστώθηκε η διακοπή λειτουργίας του Ρ/Σ GAGA RADIO [πλέον ZOOM 9.84, ν. Κερκύρας] και αποφασίστηκε η διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών που τηρείται στο ΕΣΡ. Το πραγματικό μέρος της προσβαλλόμενης απόφασης έχει ως εξής: «Ο ραδιοφωνικός σταθμός GAGA RADIO Νομού Κερκύρας είναι κάτοχος της με αριθμό 17389/Ε1/2255/01.09.2000 ΒΝΛ, η οποία του χορηγήθηκε με απόφαση του πρώην Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999. Διά της με αριθμό 5255/27.10.2017 διαδικτυακής ανώνυμης καταγγελίας, γνωστοποιήθηκε στην Αρχή ότι ο Ρ/Σ «GAGA RADIO» Ν. Κερκύρας έχει σταματήσει τη λειτουργία του «από τα τέλη του 2016». Κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού εγγράφου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Α.Π. 3487/22.06.2018), το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας της ΕΕΤΤ επιβεβαίωσε ότι «από ελέγχους του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Πατρών της ΕΕΤΤ στο νομό Κέρκυρας στις 07/02/2018 και 23/05/2018 δεν καταγράφηκε εκπομπή του ρ/σ με διακριτικό τίτλο “GAGA RADIO” ν. Κέρκυρας» (Α.Π. ΕΕΤΤ 20840/Φ 386/11.07.2018 - Α.Π. ΕΣΡ 3856/12.07.2018)».

Θα πρέπει, δε, να επισημανθεί ότι το μόνο νόμιμο κέντρο εκπομπής του σταθμού της αιτούσας είναι ο «Παντοκράτορας» ν. Κερκύρας.

Με νεότερο έγγραφό του, το Τμήμα Εποπτείας & Ελέγχου Φάσματος Πάτρας της ΕΕΤΤ [Α.Π. ΕΕΤΤ 28264/20.10.2021 - Α.Π. ΕΣΡ 5515/21.10.2021] ενημέρωσε την Αρχή ότι και από μεταγενέστερο έλεγχο του ραδιοφωνικού φάσματος που διενήργησε η ΕΕΤΤ, στις 22.09.2021, 23.09.2021 και 14.10.2021, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ν. Κέρκυρας GAGA RADIO (98.4MHz) δεν εξέπεμπε. Ο ως άνω νεότερος έλεγχος ραδιοφωνικού φάσματος, από την ΕΕΤΤ, έλαβε χώρα μετά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης [15.12.2020] και πριν τη δημοσίευσή της [29.11.2021] και, άρα, δε συνιστά μέρος του πραγματικού της προσβαλλόμενης απόφασης».

III. Υπαγωγή

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν έχει, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις πράξεις της, οι οποίες έχουν διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο ως εκ της παρόδου άπρακτης της προθεσμίας για την κατ’ αυτών άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως [βλ., παγίως, ΣτΕ 1771/1976, 3602/1981, 94/1985, 4090/1987, 613/1988, 5931/1996, 3372/1999, 2176/2004, 2177/2004, 2632/2006, 2858/2016]. Εξάλλου, τα υποβληθέντα στοιχεία, διά της με αριθ. 4700/22.07.2022 αίτησης για την ανάκληση και την αναστολή εκτέλεσης των με αριθ. 158/2020 και 161/2022 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. δεν αναιρούν τα διά των προσβαλλόμενων αποφάσεων γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά. Ούτως ή άλλως, με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρεία δεν προσκομίζει κανένα «νέο» ουσιώδες δεδομένο υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα. Δεν υπάρχει, δε, στις προσβαλλόμενες κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτών.

Επομένως, η με αριθ. 4700/22.07.2022 αίτηση για την ανάκληση και την αναστολή εκτέλεσης των με αριθ. 158/2020 και 161/2022 αποφάσεων του ΕΣΡ πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απορρίπτει ομοφώνως την με αριθ. 4700/22.07.2022 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ZOOM 9.84 (πρώην GAGA RADIO)» Νομού Κέρκυρας, για την ανάκληση και την αναστολή εκτέλεσης των με αριθ. 158/2020 και 161/2022 αποφάσεων του ΕΣΡ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 12η Δεκεμβρίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 20η Ιουνίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                             H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 192/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 20η Ιουνίου 2024

Στην ίδια κατηγορία