ΕΡΤ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 366 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-06-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου και μετά από διακοπή της αρχικής συνεδρίασής του στις 14 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14.00 κατά την πρόσκληση με πρόβλεψη για συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 ώρα 13.00.

Kατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν :Παρίστανται ήτοι και τα επτά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη, επίσης, ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Μετά την έκδοση του πρακτικού 22 της από 12.06.2024 αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 625/20.06.2024, για τον διορισμό ως εβδόμου Μέλους ΔΣ της κας Ελένης Πατεροπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία (έξι υπέρ και ένα απών), συγκροτείται σε σώμα, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί της αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών (Ν. 4548/2018), περί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ΕΡΤ ΑΕ (Ν. 4173/2013), περί της Εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου κλπ (Ν. 4972/2022), περί Νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους κλπ (Ν. 5062/2023), ως οι νόμοι αυτοί τροποποιηθέντες ισχύουν, και κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας (Πρακτικό 21/12.12.2023), ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Ζούλας του Σταμούλη, Δημοσιογράφος, κάτοικος Κηφισιάς, στην οδό Δ. Γούναρη 52Α, κάτοχος του ΑΔΤ Χ678020, με ΑΦΜ 043015431, ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

2. Αικατερίνη Κασκανιώτη του Δημητρίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, στην οδό Ψαρών 27Α , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ036121, με ΑΦΜ 107952729, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

3. Νικόλαος Ελματζιόγλου του Παντελεήμονος, Σκηνοθέτης - Τηλεοπτικός Παραγωγός, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Ασκληπιού 39, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ040812, με ΑΦΜ 015620418, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

4. Ιωάννα Στεφανάκη του Γεωργίου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Τσακάλωφ 28, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ205093, με ΑΦΜ 025744287, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

5. Ελένη Πατεροπούλου του Ιωάννη, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Κολοκοτρώνη 44, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ053012, με ΑΦΜ 062358168, ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

6. Ιωάννης Δάρρας του Αναστασίου, Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, κάτοικος Χαλανδρίου, στην οδό Τσακάλωφ 8, κάτοχος του ΑΔΤ Σ127060, με ΑΦΜ 042721710, ΔΟΥ Χολαργού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπρόσωπος εργαζομένων – Δημοσιογράφος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

7. Εμμανουήλ Παπανικήτας του Γεωργίου, Σκηνοθέτης, Εκπρόσωπος των εργαζομένων, κάτοικος Κερατσινίου, στην οδό Αμισσού 84, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 216964, με ΑΦΜ 101106213, ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπρόσωπος εργαζομένων, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα, αποφάσισε τη χορήγηση διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών που αφορούν τη διαχείριση των πάσης φύσεως εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ιδρυτικό Νόμο της ΕΡΤ ΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Νόμιμη Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την ενάσκηση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Αικατερίνη Κασκανιώτη του Δημητρίου, υπογράφοντας μόνη της κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την εταιρία. Μεταξύ των ανατιθέμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής:

- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμού.
- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι παντός ιδιώτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων των εργαζομένων της εταιρίας.
- Συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως συμβάσεις, ενδεικτικά αναφερόμενων συμβάσεων προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών, προγράμματος, εργασίας, έργου κλπ.
- Να διενεργεί κάθε πράξη τρέχουσας διαχείρισης της εταιρίας.
- Να υπογράφει με μόνη την υπογραφή της και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα τόσο από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όσο και από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται από το νόμο.
- Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία απέναντι στις Δικαστικές Αρχές είτε προσωπικά είτε με διορισμό δικαστικού ή μη πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση (και την παραίτηση από το δικαίωμα και από το δικόγραφο) αγωγών, αιτήσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων, αναστολών και επανασυζητήσεων, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών κλπ. περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. και γενικά να διεκπεραιώνει και να χειρίζεται οποιαδήποτε υπόθεση και να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.
- Να χορηγεί γενικά και ειδικά δικαστικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά και μη, σε αποδοχή σχετικής εισήγησης του Νομικού Συμβούλου, με τα οποία θα εξουσιοδοτούνται οι επί παγία αντιμισθία δκηγόροι της ΕΡΤ ΑΕ και άλλοι δικηγόροι, προκειμένου να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού, ανεξάρτητων αρχών, των υπηρεσιών της Διοίκησης κλπ.
- Εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των Γενικών Διευθυντών ή/και των υπαλλήλων της εταιρίας ή τρίτων, διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στα επόμενα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ειδικές Διαχειριστικές και Εκπροσωπευτικές Εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση των ακόλουθων ειδικών αρμοδιοτήτων στην Διευθύνουσα Σύμβουλο:

Α. Αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της εταιρίας, με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, χορηγούνται οι αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών, έκδοσης απόφασης αναγκαιότητας, έκδοσης απόφασης ανάθεσης και υπογραφής της σχετικής σύμβασης καθώς και ο χειρισμός οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τη διάρκειά της. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση γενικών υπηρεσιών, θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογραφεί σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας.

Αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της εταιρίας, με οικονομικό αντικείμενο αφενός άνω του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) και έως του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, χορηγούνται οι αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών, έκδοσης απόφασης διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, έγκρισης των όρων διακήρυξης, σύστασης επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης, καθώς και παρακολούθησης/παραλαβής, υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου και χειρισμού όλων των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας έως και την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου, καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησής της και αφετέρου άνω του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, και έως του εκάστοτε ισχύοντος ορίου διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χορηγούνται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες έκδοσης απόφασης διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, έγκρισης των όρων διακήρυξης, σύστασης επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης, καθώς και παρακολούθησης/ παραλαβής, υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου και χειρισμού όλων των επιμέρους σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας έως και την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου, καθώς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησής της.

Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της εταιρίας, για διαδικασίες του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ρύθμιση ζητημάτων), χορηγούνται οι αρμοδιότητες έγκρισης των όρων της πρόσκλησης και υπογραφής αυτής, ορισμού επιτροπής διαπραγμάτευσης, υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου και χειρισμού όλων των επιμέρους σταδίων της εν λόγω διαδικασίας, την απόφαση ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καθώς και ο χειρισμός οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησής της, για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) και έως του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.

Για σύναψη συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της εταιρίας, για διαδικασίες του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ρύθμιση ζητημάτων), με οικονομικό αντικείμενο άνω του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, χορηγούνται οι αρμοδιότητες έγκρισης των όρων της πρόσκλησης και υπογραφής αυτής, ορισμού επιτροπής διαπραγμάτευσης, υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου και χειρισμού όλων των επιμέρους σταδίων της εν λόγω διαδικασίας, την απόφαση ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καθώς και ο χειρισμός οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησής της, κατόπιν έκδοσης σχετικής  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Χορηγείται η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής σχετικών συμβάσεων για την προμήθεια περιεχομένου – τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού, διαδικτυακού και την απόκτηση αθλητικών δικαιωμάτων – με οικονομικό αντικείμενο έως και 60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Προμήθειας Περιεχομένου.

Γ. Χορηγείται η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών και έκδοσης οικείων αποφάσεων, με οικονομικό αντικείμενο έως και 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Δ. Χορηγείται η αρμοδιότητα συγκρότησης συλλογικών οργάνων πλην των συλλογικών οργάνων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ε. Αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία ή έχει παραχωρηθεί σε αυτήν δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης από το Ελληνικό Δημόσιο, χορηγείται η αρμοδιότητα υπογραφής, με μηνιαίο μίσθωμα έως 1.000,00 €.

ΣΤ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει τον ορισμό τη Διευθύνουσας Συμβούλου ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως:


 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 20.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6317

Στην ίδια κατηγορία