ΕΡΤ: Ανανέωση Εκπομπής Εσωτερικής Παραγωγής ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:Θέμα: «Εκπομπή εσωτερικής παραγωγής με τίτλο «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α/169/26.7.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102,2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ.2018/1972) κλπ διατάξεις»

3. Την υπ’ αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.9.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. »

4. Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

5. Το υπ’ αριθμ. 21 Πρακτικό της από 12.12.2023 αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16.12.2023), με το οποίο εγκρίθηκε ο διορισμός της Αικατερίνης Κασκανιώτη ως προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.,

6. Την υπ’ αριθ. 6071/29.2.24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. «Πρακτικό 357/29.2.24, θ. 33 ο « Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ)

7. Την υπ’ αριθ. 5859/18.12.23 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. «Πρακτικό 350/18.12.23, θ. 1ο « Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων . (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22)»

8. Tην υπ’ αριθμ. 5860/18.12.23 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 350/18.12.23) Θέμα 2ο «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών» (ΑΔΑ: 9E77465Θ1Ε-ΥΩΚ),

9. Την κάλυψη αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε. που αφορά στη μετάδοση τηλεοπτικών γεγονότων στο εξωτερικό,

10. Το υπ΄αρ. 269/25-08-2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., θέμα 1ο: «Έγκριση του νέου Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΓΡΡ465Θ1Ε-ΑΘΟ)

11. Το υπ. αρ. 455α/17-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Προγράμματος & Ενημερωτικών Εκπομπών

12. Τις ανάγκες σε τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της εσωτερικής παραγωγής, 24 επεισοδίων, με τίτλο «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2024 με τους ακόλουθους όρους. Η μεταφορά ποσών από κατηγορία σε κατηγορία είναι δυνατή εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό κόστος της παραγωγής. Η σχετική δαπάνη συνολικού ποσού 39.360,00 ΕΥΡΏ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τ/Ο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Φ. ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 21.6.2024 - Αρ. Πρωτ.: 10431

Στην ίδια κατηγορία