ΕΚΟΜΕ: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για έλεγχο-πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ (Κύκλος 180 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας) της ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή/ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0524959/23-06-22 και τίτλο «ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ» (Κύκλος 180 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 (Α'116).ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 187/1 26.06.2014) «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης», όπως ισχύει.
β) Του κεφ. ΣΤ' του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», (Α' 133), όπως ισχύει.
γ) Του ν. 5105/2024 «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις για τον σύγχρονο πολιτισμό» (Α' 61). 
δ) Του κεφ. Δ' του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 116) και ειδικότερα το άρθρο 30 «Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4915/2022.

2.    Την υπ' αρ. 3222 ΕΞ 2024/30.01.2024 ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β' 3272)» (Β' 1086)» (Β'642).

3.    Την υπ' αριθμ. 3767/14.12.2017 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε."» (Β' 4478), καθώς και το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουλίου 2020 (ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 2013083/03.09.2020).

4.    Την υπ' αριθμ. 129/14.12.2018 ΚΥΑ με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε» (Β' 5981), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΞ4296/27.11.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 143/27.11.2023).

5.    Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/470/24.07.2023 ΚΥΑ Διορισμού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.» (ΦΕΚ 738/ΥΟΔΔ/27.07.2023).

6.    Την υπ' αριθμ. 24367 ΕΞ2023/ΥΨηΔ/18-05-2023 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ» (Κύκλος 180 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του Δ' κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΡΓΥ46ΜΤΛΠ-Α08 και Α.Π. Περίληψης 24541 ΕΞ2023/ΥΨηΔ/18-05-2023.

7.    Την υπ' αριθμ. 1673/10-06-2024 Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού ορκωτού ελεγκτή του Φορέα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», για το επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ» (Κύκλος 180 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), και κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0524959/23- 06-22.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», με Α.Μ. ΕΛΤΕ 51, και Α.Φ.Μ. 800855643, για τον έλεγχο και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ- 0524959 και τίτλο «ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ» (Κύκλος 180 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017. Σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 3222 ΕΞ 2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τάσσεται προθεσμία πέντε (5) ημερών για την αποδοχή του ορισμού, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται σιωπηρή άρνηση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, οπότε στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται η διαδικασία ορισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  20 Ιουνίου 2024 ΕΞ 1797

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία