ΕΣΡ: Απαλλαγή Τ/Σ FORMEDIA TV (ΠΡΩΗΝ TV 10) Ν. Τρικάλων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 92/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 23.4.2024 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά, Δημήτριο Σταυρόπουλο και Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «FORMEDIA TV (ΠΡΩΗΝ TV 10)» Νομού Τρικάλων, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.», αναφορικά με διατάξεις περί προβολής υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4728/25.9.2023 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 307/27.12.2023, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 39/ΕΣ/9.1.2024 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 261/15.2.2024 συμπληρωματικό έγγραφο. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 355/ΕΣ/27.2.2024 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») για λογαριασμό της λειτουργούσης τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό εταιρείας, ο Παναγιώτης Πληκαδίτης, Γενικός Διευθυντής του σταθμού. Ερωτηθείς από την Πρόεδρο δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 10.5.2024, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2795/10.5.2024 υπόμνημα.

Την 16.5.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), και τα μέλη: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη Πέτρο Τριανταφυλλίδη και Γεώργιο Βλαβιανό (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»). Απόντα τα μέλη Σωκράτης Τσιχλιάς, Σπυρίδων Χρυσοφώτης και Ιωάννης Μιχελάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων...». Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους προβλέπεται χάριν της εξυπηρέτησης στόχων γενικού συμφέροντος.

2.    Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:
i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.
ii.    Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά.
iii.    Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.
iv.    Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
v.    Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.
vi.    Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.».

3.    Ο νομοθέτης, με τον Ν. 3870/2010 θέσπισε ειδικές ρυθμίσεις για τα θέματα των εμφανίσεων και της κάλυψης, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής δραστηριότητας των υποψηφίων μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά τον κρίσιμο χρόνο και ήδη περιοριζόμενο σε 30 ημέρες προ της διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών βάσει του άρθρου 128 του ν. 4249/2014, και προέβλεψε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών και ειδική διαδικασία για την επιβολή τους, προς τον σκοπό της διασφάλισης της, μέσω της αντικειμενικής και ισομερούς προβολής των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και υποψηφίων, πληρέστερης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του εκλογικού σώματος. Οι διατάξεις του Ν. 3870/2010, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της πολυφωνίας και της αντικειμενικής ενημέρωσης των εκλογέων κατά το εν λόγω διάστημα και εφαρμόζονται ως ειδικότερες. (ΣτΕ 2017/2017).

4.    Το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών ... καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τις εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών και τίθενται περιορισμοί για την αποτροπή της έμμεσης προβολής των υποψήφιων βουλευτών».
Αντίστοιχη ρητή ρύθμιση στη νομοθεσία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήτοι ρύθμιση που να αποκλείει την «έμμεση προβολή» των υποψηφίων κατά τις εκλογές αυτές, δεν έχει εισαχθεί, προφανώς όμως εκλαμβάνεται από τον νομοθέτη ως αυτονοήτως ισχύουσα (πρβλ.: ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3870/2010 - Περιφερειακές & δημοτικές εκλογές: δαπάνες συνδυασμών - υποψηφίων, έλεγχος αυτών). Ενόψει δε της συνταγματικής ως άνω επιταγής και της προφανούς ταυτότητας του νομικού λόγου, η ως άνω διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 είναι αναλογικά εφαρμοστέα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά συνέπεια, κάθε έμμεση προβολή υποψηφίου είναι ανεπίτρεπτη.

5.    Τα άρθρα 6 παρ. 2 δ της ΚΥΑ Ε/307/29.4.2023 και 6 παρ. 2 γ της ΚΥΑ Ε/352/9.5.2023 για τις βουλευτικές εκλογές της 21.5.2023 ορίζουν: «Επιτρέπεται η επανάληψη της μετάδοσης εμφανίσεων υποψηφίων βουλευτών στα δελτία ειδήσεων της ίδιας ημέρας». Οι εν λόγω διατάξεις λόγω της προφανούς ταυτότητας του νομικού λόγου εφαρμόζονται αναλογικά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

6.    Το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτωση δ' του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. βΐ. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 12. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν ενδεικτικά τα εξής:
Ο σταθμός προέβαλε κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου τον υποψήφιο Δήμαρχο Βόλου έξι (6) φορές ως εξής:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 11 92023 2:12:08 - 2:12:54 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Για αγάπες καλή είναι. Το’ χει και το όνομά της. Θα την παρακαλούσα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Βόλο να μην προτρέχει. Γιατί το να κάθεσαι σε ένα γραφείο και να λες ό,τι σου κατέβει στο μυαλό και να δημιουργείς αναστάτωση σε πολίτες οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα τις τελευταίες εφτά, οχτώ μέρες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Θα της συνιστούσα, λοιπόν, το τηλέφωνό μου είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.
4:37:45 - 4:38:20 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Για αγάπες καλή είναι. Το’ χει και το όνομά της. Θα την παρακαλούσα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Βόλο να μην προτρέχει. Γιατί το να κάθεσαι σε ένα γραφείο και να λες ό,τι σου κατέβει στο μυαλό και να δημιουργείς αναστάτωση σε πολίτες οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα τις τελευταίες εφτά, οχτώ μέρες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Θα της συνιστούσα, λοιπόν, το τηλέφωνό μου είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.
4:38:30 - 4:38:52 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... και όχι να κάνει δηλώσεις για να τις κάνει χωρίς νόημα. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το νερό. Εγώ προσωπικά κάνω μπάνιο αν και δεν έχω νερό στο σπίτι μου. Πηγαίνω σε έναν φίλο μου ή σε ένα ξενοδοχείο που έχει νερό και κάνω μπάνιο. Και μέχρι τώρα είμαι καλά. Το δέρμα μου, Παναγία μου. Έγινε καλύτερο και από ό,τι ήταν.
4:38:58 - 4:39:16 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... σήμερα που μιλάμε στις 8 η ώρα το πρωί στάλθηκε δείγμα νερού από εφτά διαφορετικά σημεία της πόλης στο επίσημο Χημείο του Κράτους και σε 48 ώρες θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
4:39:21 - 4:39:43 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... σε όλη την πόλη αποκαταστάθηκε. Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες οικογένειες, πολύ λίγες, οι οποίες όμως σε συνεργασία με τη ΔΕΗ έχουν βγάλει τηλέφωνο επικοινωνίας και μπορεί να παίρνει όποιος δεν έχει ρεύμα να πηγαίνει άμεσα συνεργείο για να υπάρχει αποκατάσταση.
4:39:48 - 4;40:51 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Σήμερα που μιλάμε η ΔΕΥΑΜΒ κατάφερε σταδιακά από την Πέμπτη και μετά να αγγίξει το 22.000-23.000 κυβικά. Άρα μας λείπουν γύρω στα 12.000 κυβικά, τα οποία ήταν από τις πηγές της Κουκουράβα και της Πορταριάς. Από την Μακρυνίτσα πιο συγκεκριμένα, την Πορταριά και κάνα δυο άλλες πηγές. Αυτό το νερό βέβαια δεν ήταν 12.000-13.000 κυβικά, ήταν πάνω από 20.000 κυβικά γι’ αυτό
και το      (τεχνικό πρόβλημα). Τα 22.000-23.000 κυβικά καταφέραμε να βάλουμε
σε λειτουργία άλλες τρεις, τέσσερις γεωτρήσεις και έτσι φτάσαμε σε αυτή την ποσότητα των νερών.
4:40:56 - 4:41:14 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Κάντε λίγο υπομονή. Σε δεκαπέντε με είκοσι μέρες θα έχουμε το νερό που χρειάζεται για όλες τις ανάγκες. Έχουμε βρει τον τρόπο χωρίς να έρθει το πηγαίο νερό. Αλλά δεν θα είναι ακόμα κατάλληλο για να πιούμε.
Λεζάντα: ΑΧ.ΜΠΕΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΤΙ ΝΕΑ» 15 92023 10:07 - 12:30 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν είναι πόσιμο το νερό. Τώρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα το νερό να είναι πόσιμο. Μέχρι τότε, όμως, ο δήμος Βόλου έχει μοιράσει και θα συνεχίζει να μοιράζει στην πόλη του Βόλου πάνω από δέκα εκατομμύρια μπουκάλια νερό. Όχι κιβώτια. Να μην παρεξηγηθώ. Μπουκάλια νερό για τις ανάγκες του κόσμου το οποίο αυτό νερό δεν έρχεται από τον Θεό ούτε το πληρώνει το ταμείο του δήμου Βόλου. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου ανά την Ελλάδα που είναι χορηγοί και μου ζήτησαν να κρατήσω την ανωνυμία καθώς και αρκετές εταιρείες που προσφέρθηκαν να προσφέρουν αυτό το νερό τελείως δωρεάν στον κόσμο του Βόλου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι το νερό να αποκατασταθεί. Και κλείνω και αυτό το κομμάτι. Οι φωτογραφίες που βλέπετε από πίσω και έχουν να κάνουν σε αρκετά σημεία είναι από τη γέφυρα στην περιοχή του Λωζάνικου, στην οδό Σαρακινού στην περιοχή Καζανάκι, στην οδό Τενέδου στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, στην οδό Σάμου στην περιοχή Αγίας Παρασκευής, στον δρόμο Κουκουράβα στη Μακρυνίτσα, στον δρόμο στα κάτω Λεχώνια, στον δρόμο στα κάτω Λεχώνια πάλι για την περιοχή Καρνάγιο, στην περιοχή Αγίου Ονουφρίου, περιοχή Άλλης Μεριάς, οδός Μητροπολίτου Ιωακείμ περιοχή Κραψίδωνα, παράχθιοι δρόμοι στον Ξυδιά και στον Κραυσίδωνα, δρόμοι πίσω από το ΕΠΑΛ στο Φυτόκο στο σχολείο και συγχρόνως ογδόντα χιλιόμετρα, οκτακόσια χιλιόμετρα συγνώμη, αγροτικό δίκτυο. Ήδη έχουν ξεκινήσει αποκαταστάσεις σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους προσωρινούς, και θα σας εξηγήσω γιατί, στην Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Ονούφριο και πάνω από εκατό μικροπαρεμβάσεις στη Νέα Ιωνία και στον Βόλο.
Λεζάντα: ΒΟΛΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΙΣ 17:00» 15 92023 2:12:52 - 2:17:46 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Το νερό, λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχει όλος ο Βόλος νερό εκτός από την Άλλη Μεριά και σε ένα σημείο τον Άγιο Ονούφριο νομίζω. Μέχρι την Κυριακή θα έχουν και αυτά τα δύο χωριά. Να πω ότι η Άλλη Μεριά παίρνει νερό από την Πορταριά. Αυτή η διαδρομή όλη έχουν καταστραφεί οι σωλήνες και η δεξαμενή. Εδώ και δυο μέρες γιατί υπάρχει σειρά προτεραιότητας σε όλα τα θέματα δουλεύουν ακατάπαυστα τα συνεργεία και θα μας παραδώσουν μέχρι αύριο το βράδυ και την Άλλη Μεριά. Τώρα το νερό θα συνεχίζω να λέω δεν είναι πόσιμο. Το εάν είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη χρήση και ποια χρήση θα βγει το απόγευμα ή αύριο ή όποτε κρίνει η αρμόδια υπουργός η οποία τηρεί το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να πει αν είναι κατάλληλο για μπάνιο. Εγώ κάνω μπάνιο όπως και τα παιδιά μου. Αν, όμως, ο κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι κατάλληλο ή η αρμόδια υπουργός με τα στοιχεία που έχει δεν της επιτρέπουν γιατί πρέπει αυστηρά αυτή να τηρήσει το πρωτόκολλο το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι από τα επίσημα χημεία της ΔΕΥΑΜΒ σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα νερά εξετάζονται σε δύο πράγματα, στα χημικά και στο μικροβιολογικό κομμάτι αν υπάρχουν μικρόβια. Αυτά τα στοιχεία είναι στα χέρια μας, σε ένα μεγάλο βαθμό στο κομμάτι το χημικό που είναι και επικίνδυνο το νερό του Βόλου εκτός από τη χλωρίωση δεν παρουσιάζει ούτε μέταλλα ούτε τίποτα. Στο κομμάτι για τα μικρόβια υπάρχουν δυο συστατικά. Αναλυτικά, όμως, θα βγει ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΜΒ. Εγώ δεν είμαι ούτε μικροβιολόγος ούτε χημικός να τα αναλύσω αυτά το αν είναι επικίνδυνα ή τι χρήζουν. Απλά λέω ότι συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν είναι πόσιμο το νερό. Τώρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα το νερό να είναι πόσιμο. Μέχρι τότε, όμως, ο δήμος Βόλου έχει μοιράσει και θα συνεχίζει να μοιράζει στην πόλη του Βόλου πάνω από δέκα εκατομμύρια μπουκάλια νερό. Όχι κιβώτια. Να μην παρεξηγηθώ. Μπουκάλια νερό για τις ανάγκες του κόσμου...
Μπέος: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ανά περιοχές. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή 147 μηχανήματα. Και καθαρίζουμε όλο τον Βόλο. Όλα αυτά τα στοιχεία που ήρθαν στην πόλη μας τα έφεραν τα ποτάμια. Λάσπη, κορμούς δέντρων, σκουπίδια, κλαδιά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο άλλος. Αυτά, λοιπόν, τα μαζεύουμε, τα συγκεντρώνουμε, τα απομακρύνουμε από τον κάθε δρόμο και την κάθε γειτονιά. Από τη Δευτέρα που κατά 90% θα έχει ολοκληρωθεί η μάζωξη των φερτών στοιχείων, όπως είναι η λάσπη και όλα τα σκουπίδια, ξεκινάμε τον καθαρισμό. Έχουν εξασφαλιστεί δεκαπέντε βυτιοφόρα των δεκαπέντε και είκοσι τόνων, τα οποία θα εμπλουτίζονται όχι με θαλασσινό νερό, γλυκό νερό από ιδιωτικές γεωτρήσεις, όπως είναι της Χαλυβουργίας, της ΑΓΙΕΤ και, κολλάει και το μυαλό μου, ξέρετε, της ΜΕΤΚΑ για να διευκολύνουμε γιατί το νερό είναι πολύτιμο και θα εμπλουτίζονται με ειδικό υγρό απολύμανσης να απολυμαίνονται συγχρόνως και οι δρόμοι για τυχόν μικροβιολογικά φορτία.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15 92023 4:12:22 - 4:13:50 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Από την πλευρά του δήμου Βόλου σε όλα αυτά που σας λέω έχω προσωπική εικόνα και προσωπική άποψη. Δύσκολα είναι να μου έχει διαφύγει μία ή δύο περιοχές. Ήμουν παρών σε όπου κλήθηκα και όπου έκρινα να πάω για να δω πραγματικά την πραγματική ζημιά. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ανά περιοχές. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή 147 μηχανήματα. Και καθαρίζουμε όλο τον Βόλο. Όλα αυτά τα στοιχεία που ήρθαν στην πόλη μας τα έφεραν τα ποτάμια. Λάσπη, κορμούς δέντρων, σκουπίδια, κλαδιά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο άλλος. Αυτά, λοιπόν, τα μαζεύουμε, τα συγκεντρώνουμε, τα απομακρύνουμε από τον κάθε δρόμο και την κάθε γειτονιά. Από τη Δευτέρα που κατά 90% θα έχει ολοκληρωθεί η μάζωξη των φερτών στοιχείων, όπως είναι η λάσπη και όλα τα σκουπίδια, ξεκινάμε τον καθαρισμό. Έχουν εξασφαλιστεί δεκαπέντε βυτιοφόρα των δεκαπέντε και είκοσι τόνων, τα οποία θα εμπλουτίζονται όχι με θαλασσινό νερό, γλυκό νερό..
4:14:36 - 4:16:08 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... τα έργα αυτά δεν επαρκούν. Είναι μικρά γιατί γίνανε πριν μερικά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πριν είκοσι, τριάντα χρόνια. Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα και το τονίζω και μη με πείτε λαϊκιστή πάλι και είναι αθυρόστομος γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο δήμο Βόλου είναι η κατασκευή του περιφερειακού. Και όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει. Χωρίς υποδομές σταματήσανε τον περιφερειακό. Πριν την Αγριά φράξανε τα φρεάτια, δεν υπήρχαν τα ρέματα, τα ποτάμια, δεν υπήρχε πρόβλεψη και γίνεται χαμός. Αυτοί που τα κάνανε ας αναλάβουν και τις ευθύνες τους αλλά δεν είναι ώρα για αυτά. Η ώρα είναι να φέρουμε την πόλη μας σε λειτουργία. Και αυτό θα κάνουμε. Εγώ αυτό θα κάνω. Ούτε έχω μάθει να κλαίω ούτε να παρακαλώ ούτε να ρίχνω τις ευθύνες κάπου αλλού. Απλά για να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι τα έγγραφα επίσημα. Σας έδωσα αριθμούς πρωτοκόλλου χωρίς να ζητάω ευθύνες. Απλά προέβλεπα ότι αν έρθει κάτι που ήρθε, η πόλη θα είναι ανοχύρωτη. Γιατί αυτά τα έργα που είχαν γίνει ήταν για πλημμύρες να υποδέχονται έναν όγκο νερού, ας πούμε, 100 κυβικά την ώρα. Όταν έρχονται χιλιάδες κυβικά την ώρα, πού θα πάει το νερό;
4:16:16 - 4:17:17 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Είναι συγκινητικό. Θα ήθελα να πω ρε παιδιά είναι δυνατόν αυτή την εποχή που υπάρχει πόνος, θλίψη να υπάρχουν άνθρωποι να βγαίνουν να μοιράζουν φυλλάδια, κάρτες στον δρόμο, σε μαγαζιά. Πάρτε ρε ένα φτυάρι και συμβάλλετε. Προσφέρετε στην κοινωνία. Τι τραμπουκίζετε ακόμα και εσάς τους δημοσιογράφους ότι σας χρηματίζω. Εγώ θέλω να κάνω μια καταγγελία εδώ. Όποιος έχει πάρει ένα ευρώ από μένα, νερό σας έχω δώσει και πολύ είναι αυτό γιατί δεν σας γουστάρω κιόλας εσάς του δημοσιογράφους. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τους περισσότερους έχω έρθει σε σύγκρουση. Ο καθένας γράφει ή μεταφέρει αυτό που αισθάνεται και βλέπει. Καλώς ή κακώς αυτός είμαι. Και σε όποιον αρέσει. Αλλά προς Θεού. Ποτέ μου δεν πλησίασα ή δεν, είναι ντροπή. Πονάει ο κόσμος και εσείς κάνετε προπαγάνδα. Λεζάντα: Ο ΑΧ.ΜΠΕΟΣ ΓΙΑ ΝΕΡΟ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΙΣ 17:00» 2292023 2:09:50- 2:14:22 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Έχει δημιουργηθεί μια λίμνη έξω από την Κάρλα. Που ίσως έχει διπλό όγκο νερού. Το οποίο είναι στάσιμο και σύμφωνα με τους επιστήμονες θα χρειαστεί μπορεί και τρία χρόνια να φύγει αυτό το νερό. Το οποίο νερό αυτό μέσα έχει ψόφια ζώα, έχει κόπρανα να πω από ζώα, μαντριά, κτλ. Και έχει φυσικά τα λύματα όλου του βιολογικού καθαρισμού που δεν λειτούργησε της Λάρισας και έχουν λιμνάσει εκεί. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον δήμαρχο τον κ. Καλογιάννη ότι προβλέπεται από τον νόμο όταν χαλάει ο βιολογικός καθαρισμός αυτά τα λύματα πάνε στον Πηνειό και πάνε στη θάλασσα στο Αιγαίο όμως. Εδώ υπάρχει ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Εγώ σήμερα το πρωί ενώ είχα πάει τη Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος και ενημέρωσα την Εισαγγελία Βόλου, σήμερα το πρωί με στοιχεία και έγγραφα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Δεν ψάχνω να βρω κάποιον υπεύθυνο, ψάχνω όμως και ζητώ να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν μια περιοχή όποια και αν είναι αυτή, να μην την αναφέρουμε, που έχει μια δύσκολη κατάσταση βιώνει, παίρνουμε αυτή την κατάσταση από κει και την μεταφέρουμε σε έναν αστικό χώρο, όπως είναι ο Βόλος και μολύνουμε τον Παγασητικό, πηγή ανάπτυξης, αλιείας και τουρισμού; Γιατί αυτό έχει γίνει. Αυτή την στιγμή ο Παγασητικός είναι ακατάλληλος. Τουλάχιστον μέχρι την Αγριά. Έχουμε πάρει δείγματα από το λιμάνι, από τις Αλυκές και τον Άναυρο. Τα λύματα αυτά να σας πω επιστημονικά ότι περίπου 700.000 κυβικά την ημέρα έχει ροή αυτά τα τοξικά λύματα που είναι δίπλα από την Κάρλα προς τον Παγασητικό.
Μπέος: Έχω στείλει από την περασμένη εβδομάδα εξώδικα, επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Διεύθυνση Υγιεινής. Εάν δεν πάρουν άμεσα μέτρα και δεν δώσουν λύση, τότε είναι ένοχοι γιατί έχουν ειδοποιηθεί. Μέχρι σήμερα πριν μιλήσω μπορεί να μην ξέρανε ή να ψάχνανε και αυτοί να βρουν λύση. Τώρα, όμως, οφείλουν άμεσα να κλείσουν το θυρόφραγμα στη λίμνη Κάρλα, να σταματήσει η μόλυνση του Παγασητικού και όλοι μαζί ας μην έχω εγώ την ευθύνη είμαι στη διάθεσή τους. Γιατί η περιοχή αυτή δεν ανήκει στις αρμοδιότητές μου. Δεύτερον, δεν ανήκει στους δημάρχους, στους δήμους, στις δημοτικές αρχές. Ανήκει στο κράτος και την περιφέρεια. Γι’ αυτό είναι και ο στρατός εκεί, η αστυνομία και δεν ξέρω ποιοι άλλοι επιστήμονες. Οφείλουν να σταματήσουν σήμερα. Εάν δεν κλείσουν το οδόφραγμα, διαπράττουν περιβαλλοντικό έγκλημα, το θυρόφραγμα συγνώμη.. Εάν δεν κλείσουν αυτό το θυρόφραγμα, που φέρνει πάνω από 700 κυβικά την ημέρα, 700 χιλιάδες κυβικά την ημέρα, νερό, λύματα στον Παγασητικό, θα είναι ένοχοι, υπεύθυνοι για το περιβαλλοντολογικό έγκλημα που γίνεται στην περιοχή μας.
2:14:30 - 2:15:10 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... το νερό στις Αλυκές είναι μη πόσιμο.
Μπέος: Ως εκ τούτου για την επόμενη εβδομάδα, που πιστεύω θα είναι πόσιμο το νερό στις Αλυκές, ο δήμος Βόλου θα δίνει δωρεάν νερό κάθε μέρα, μεσημέρι και απόγευμα, στις Αλυκές.
Μπέος: ... δηλαδή ως ΔΕΥΑΜΒ και ως δήμος την εντολή που έχω δώσει, τους έχω πει να παίρνουν κάθε τρεις μέρες δείγματα από όλη την πόλη για να ξέρουμε τι γίνεται. Το νερό, λοιπόν, των Αλυκών έχει βγει ακατάλληλο για να πιούμε, έτσι; Να κάνουν υπομονή..
2:15:21 - 2:16:44 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Και βέβαια θα ζητήσω ήδη από τους πολίτες, εγώ θα αναλάβω τα έξοδα, ψάχνω να βρω το κατάλληλο δικηγορικό γραφείο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, και να ζητήσουν εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση είτε αυτοί είναι αλιείς, είτε έχουν τουριστικές μονάδες είτε έχουν θιχτεί τα συμφέροντά τους. Πιστεύω τις επόμενες δέκα ημέρες θα έχω μιλήσει με το κατάλληλο γραφείο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει με τα στοιχεία που θα του προσκομίσω και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή την αγωγή. Καλό είναι να είναι μαζική αγωγή. Όσοι έχουν θιχτεί πραγματικά να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Γιατί αυτό είναι παράλειψη θα έλεγα η πρόβλεψη τέτοιων καιρικών φαινομένων και τέτοιων ακραίων περιστάσεων που δεν το είχαν προβλέψει. Και αν θέλετε τελείως ανεύθυνα στέλνουν τώρα αυτά τα λύματα εδώ ενώ θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει κάτι άλλο.
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 2292023 4:07:59 - 4:11:03 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Εδώ υπάρχει ένα περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Εγώ σήμερα το πρωί ενώ είχα πάει τη Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος και ενημέρωσα την Εισαγγελία Βόλου, σήμερα το πρωί με στοιχεία και έγγραφα κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Δεν ψάχνω να βρω κάποιον υπεύθυνο, ψάχνω όμως και ζητώ να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν μια περιοχή όποια και αν είναι αυτή, να μην την αναφέρουμε, που έχει μια δύσκολη κατάσταση βιώνει, παίρνουμε αυτή την κατάσταση από κει και την μεταφέρουμε σε έναν αστικό χώρο, όπως είναι ο Βόλος και μολύνουμε τον Παγασητικό, πηγή ανάπτυξης, αλιείας και τουρισμού; Γιατί αυτό έχει γίνει. Αυτή την στιγμή ο Παγασητικός είναι ακατάλληλος. Τουλάχιστον μέχρι την Αγριά. Έχουμε πάρει δείγματα από το λιμάνι, από τις Αλυκές και τον Άναυρο. Τα λύματα αυτά να σας πω επιστημονικά ότι περίπου 700.000 κυβικά την ημέρα έχει ροή αυτά τα τοξικά λύματα που είναι δίπλα από την Κάρλα προς τον Παγασητικό.
Μπέος: Έχω στείλει από την περασμένη εβδομάδα εξώδικα, επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Διεύθυνση Υγιεινής. Εάν δεν πάρουν άμεσα μέτρα και δεν δώσουν λύση, τότε είναι ένοχοι γιατί έχουν ειδοποιηθεί. Μέχρι σήμερα πριν μιλήσω μπορεί να μην ξέρανε ή να ψάχνανε και αυτοί να βρουν λύση. Τώρα, όμως, οφείλουν άμεσα να κλείσουν το θυρόφραγμα στη λίμνη Κάρλα, να σταματήσει η μόλυνση του Παγασητικού και όλοι μαζί ας μην έχω εγώ την ευθύνη είμαι στη διάθεσή τους.
Μπέος: Εάν δεν κλείσουν αυτό το θυρόφραγμα, που φέρνει πάνω από 700 κυβικά την ημέρα, 700 χιλιάδες κυβικά την ημέρα, νερό, λύματα στον Παγασητικό, θα είναι ένοχοι, υπεύθυνοι για το περιβαλλοντολογικό έγκλημα που γίνεται στην περιοχή μας. 4:11:11 - 4:11:51 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... το νερό στις Αλυκές είναι μη πόσιμο.
Μπέος: Ως εκ τούτου για την επόμενη εβδομάδα, που πιστεύω θα είναι πόσιμο το νερό στις Αλυκές, ο δήμος Βόλου θα δίνει δωρεάν νερό κάθε μέρα, μεσημέρι και απόγευμα, στις Αλυκές.
Μπέος: ... δηλαδή ως ΔΕΥΑΜΒ και ως δήμος την εντολή που έχω δώσει, τους έχω πει να παίρνουν κάθε τρεις μέρες δείγματα από όλη την πόλη για να ξέρουμε τι γίνεται. Το νερό, λοιπόν, των Αλυκών έχει βγει ακατάλληλο για να πιούμε, έτσι; Να κάνουν υπομονή..
4:12:02 - 4:13:15 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Και βέβαια θα ζητήσω ήδη από τους πολίτες, εγώ θα αναλάβω τα έξοδα, ψάχνω να βρω το κατάλληλο δικηγορικό γραφείο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, και να ζητήσουν εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση είτε αυτοί είναι αλιείς, είτε έχουν τουριστικές μονάδες είτε έχουν θιχτεί τα συμφέροντά τους. Πιστεύω τις επόμενες δέκα ημέρες θα έχω μιλήσει με το κατάλληλο γραφείο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει με τα στοιχεία που θα του προσκομίσω και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή την αγωγή. Καλό είναι να είναι μαζική αγωγή. Όσοι έχουν θιχτεί πραγματικά να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Γιατί αυτό είναι παράλειψη θα έλεγα η πρόβλεψη τέτοιων καιρικών φαινομένων και τέτοιων ακραίων περιστάσεων που δεν το είχαν προβλέψει.
Λεζάντα: ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧ. ΜΠΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΛΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα όσον αφορά στις δηλώσεις του συγκεκριμένου υποψήφιου που μεταδόθηκαν στα δελτία ειδήσεων του σταθμού στις 11, 15 και 22.9.2023, οι οποίες συνιστούσαν εμφανίσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 3870/2010, ότι δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό εμφανίσεων του συγκεκριμένου υποψηφίου που επιτρέπεται να προβάλει ο σταθμός, γιατί αποτελούσαν επανάληψη μετάδοσης εμφανίσεων του υποψηφίου στα δελτία ειδήσεων της ίδιας ημέρας, η οποία επιτρέπεται δυνάμει της αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 2 δ της ΚΥΑ Ε/307/29.4.2023 και 6 παρ. 2 γ της  ΚΥΑ Ε/352/9.5.2023 για τις βουλευτικές εκλογές της 21.5.2023 και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Περαιτέρω, η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι οι εμφανίσεις του υποψηφίου Δημάρχου Βόλου στην εκπομπή «ΤΙ ΝΕΑ» την 15.9.2023 και στην εκπομπή «ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΙΣ 17.00» την 15 και 22.9.2023, επειδή αφορούσαν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα και δη τις μεγάλες καταστροφές που είχε υποστεί η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ, υπάγονται στην προβλεπόμενη στο νόμο εξαίρεση από τον ανώτατο αριθμό εμφανίσεων υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο και ήταν δικαιολογημένες, καθώς σχετίζονταν με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Δήμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν και αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των πολιτών.

Δυνάμει όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια έκρινε ομόφωνα ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης δεν παραβίασε τις διατάξεις περί προβολής υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, γι’ αυτό και πρέπει να απαλλαγεί της σχετικής κατηγορίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη της κατηγορίας της υπέρβασης των ανώτατου αριθμού εμφανίσεων υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Μαΐου 2024 και δημοσιεύτηκε την 12η Ιουνίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 92/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 12η Ιουνίου 2024

Στην ίδια κατηγορία