ΕΡΤ: Ανανέωση Μικτής (PLAN A MON IKE) Παραγωγής Σειράς Εκπομπών ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 - Ε’ Κύκλος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-05-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από
πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απούσα η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Θέμα 3ο: Ανανέωση μικτής παραγωγής σειράς εκπομπών με τίτλο «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 – Ε’ κύκλος».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 360/27.05.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (τέσσερις ψήφοι υπέρ και δύο ψήφοι κατά) και εγκρίνει την ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής (μικτής) σειράς εκπομπών με τίτλο «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 – Ε’ κύκλος», στην εταιρία PLAN A MON IKE, για 215 επεισόδια (85 για το έτος 2024 και 130 για το έτος 2025), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025, με την προϋπόθεση της έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης βάσει των κείμενων διατάξεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σύμβαση.

Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 30.05.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6265

Στην ίδια κατηγορία