ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ: Παραχώρηση στην FILMIKI PRODUCTIONS Μη Αποκλειστικής Άδειας Χρήσης Οπτικοακουστικού & Φωτογραφικού Υλικού για Αφιερωματικό Video και Διαφήμιση Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Διαβάστε ακολούθως δύο Αποφάσεις της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 169), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγία 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Το με αρ. 21/12.12.2023 Πρακτικό της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.: 1360/16.12.2023) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023»,

4. Τη με αρ. πρωτ.: 5859/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 350) «Θέμα 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΕΨ1Η465Θ1Ε-ΧΛΧ) (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 36/27.03.2023),

6. Τη με αρ. πρωτ.: 761/21.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 76 θέμα 7ο) «Ελάχιστες τιμές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αρχειακού υλικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: Ω30Ε465Θ1Ε-Σ0Φ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρωτ.: 1045/16.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό αρ. 87/16-3-2016, θέμα 12ο, ΑΔΑ: 6ΜΥΧ465Θ1Ε-1ΙΤ),

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8792/31.05.2022 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. «Ανανέωση θητείας στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΤΡ6465Θ1Ε-ΔΛ1),

8. Τη με αρ. πρωτ.: 2024/585 – 7/6/2024 Εισήγηση του Διευθυντή Αρχείου κ. Βασίλη Αλεξόπουλου.

Αποφασίζουμε

Την παραχώρηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και διακριτικό τίτλο FILMIKI PRODUCTIONS, μη αποκλειστικής άδειας χρήσης οπτικοακουστικού και φωτογραφικού υλικού, όπως αυτό προσδιορίζεται στην με αρ. πρωτ. 2024/585 – 7/6/2024 εισήγηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε αφιερωματικό βίντεο για την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, για προβολή στο διαδίκτυο για πέντε έτη, έναντι του συνολικού ποσού των χιλίων  επτακοσίων δέκα ευρώ (1.710 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Η παραχώρηση του υλικού θα γίνει υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η παραχώρηση της μη αποκλειστικής άδειας αφορά μόνο για την αιτούμενη χρήση.
2. Η παράδοση θα γίνει σε ηλεκτρονικό αρχείο.
3. Τα πνευματικά δικαιώματα επί του υλικού ανήκουν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
4. Αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του υλικού όπως ενδεικτικά, η παραχώρηση ή ο δανεισμός σε τρίτους, η δημιουργία και έκδοση αντιγράφων, το μοντάζ, η τροφοδότηση βάσης δεδομένων, η δημιουργία οποιουδήποτε οπτικοακουστικού ή έντυπου προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση του υλικού εν όλω ή εν μέρει, πλέον ή διαφορετική της συμφωνηθείσας, χωρίς την υποβολή νέου αιτήματος και έγκρισης αυτού από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
5. Θα πρέπει να γίνεται ευκρινής αναφορά στην πηγή προέλευσης του αρχειακού υλικού, ήτοι «Αρχείο Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».
6. Η εταιρεία ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τους όρους και τις προϋποθέσεις του δικαιώματος χρήσης αρχειακού υλικού από την ΕΡΤ Α.Ε.

Η παραχώρηση της άδειας χρήσης θα ισχύει με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων παραχώρησης και της καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος.

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σύμβασης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.06.24 - Αρ. Πρωτ: 9963


Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:

ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 169), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγία 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Το με αρ. 21/12.12.2023 Πρακτικό της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.: 1360/16.12.2023) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023»,

4. Τη με αρ. πρωτ.: 5859/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 350) «Θέμα 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΕΨ1Η465Θ1Ε-ΧΛΧ) (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 36/27.03.2023),

6. Τη με αρ. πρωτ.: 761/21.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 76 θέμα 7ο) «Ελάχιστες τιμές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αρχειακού υλικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: Ω30Ε465Θ1Ε-Σ0Φ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρωτ.: 1045/16.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό αρ. 87/16-3-2016, θέμα 12ο, ΑΔΑ: 6ΜΥΧ465Θ1Ε-1ΙΤ),

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8792/31.05.2022 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. «Ανανέωση θητείας στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΤΡ6465Θ1Ε-ΔΛ1),

8. Τη με αρ. πρωτ.: 2024/588 – 7/6/2024 Εισήγηση του Διευθυντή Αρχείου κ. Βασίλη Αλεξόπουλου.

Αποφασίζουμε

Την παραχώρηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και διακριτικό τίτλο FILMIKI PRODUCTIONS, μη αποκλειστικής άδειας χρήσης οπτικοακουστικού υλικού από το νεότερο αρχείο της ΕΡΤ, συνολικής διάρκειας έξι (6) δευτερολέπτων καθώς και τεσσάρων (4) φωτογραφιών από τη Συλλογή του Π. Πουλίδη, όπως προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 2024/588 – 7/6/2024 εισήγηση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, για τηλεοπτική προβολή, σε μία χώρα και για ένα έτος, έναντι του συνολικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Η παραχώρηση του υλικού θα γίνει υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η παραχώρηση της μη αποκλειστικής άδειας αφορά μόνο για την αιτούμενη χρήση.
2. Η παράδοση θα γίνει σε ηλεκτρονικό αρχείο.
3. Τα πνευματικά δικαιώματα επί του υλικού ανήκουν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
4. Αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του υλικού όπως ενδεικτικά, η παραχώρηση ή ο δανεισμός σε τρίτους, η δημιουργία και έκδοση αντιγράφων, το μοντάζ, η τροφοδότηση βάσης δεδομένων, η δημιουργία οποιουδήποτε οπτικοακουστικού ή έντυπου προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση του υλικού εν όλω ή εν μέρει, πλέον ή διαφορετική της συμφωνηθείσας, χωρίς την υποβολή νέου αιτήματος και έγκρισης αυτού από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
5. Θα πρέπει να γίνεται ευκρινής αναφορά στην πηγή προέλευσης του αρχειακού υλικού, ήτοι «Αρχείο Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».
6. Η εταιρεία ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τους όρους και τις προϋποθέσεις του δικαιώματος χρήσης φωτογραφικού υλικού από την ΕΡΤ Α.Ε.

Η παραχώρηση της άδειας χρήσης θα ισχύει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων παραχώρησης και της καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.06.24 - Αρ. Πρωτ: 9964

Στην ίδια κατηγορία