ΕΡΤ: Καταβολή Αμοιβών Πνευματικών Δικαιωμάτων ποσού 303.921,47€ στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ΑΘΗΝΑ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 04-06-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 04 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2024.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 54ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών πνευματικών δικαιωμάτων στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΑΘΗΝΑ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 9297/ 31.05.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

1. Την καταβολή στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΑΘΗΝΑ» ποσού 223.921,47 € πλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο Α΄ τρίμηνο 2024 και το οποίο
αναλύεται ως ακολούθως:

- Για την ΕΡΤ1 ποσό 27.256,97 € πλέον ΦΠΑ
- Για την ΕΡΤ2 ποσό 168.760,50 € πλέον ΦΠΑ
- Για την ΕΡΤ3 ποσό 3.648,00 € πλέον ΦΠΑ
- Για την ERT World ποσό 21.867,00 € πλέον ΦΠΑ
- Για μεταγλωττισμένα προγράμματα ΕΡΤ3 ποσό 2.389,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Την καταβολή ποσού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την παρουσίαση/διάθεση στο κοινό των έργων του ρεπερτορίου του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης «ΑΘΗΝΑ», στα οποία μετέχουν μέλη αυτού, μέσω του διαδικτύου και της ψηφιακής πλατφόρμας ERTflix.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2024.

Οίκοθεν νοείται ότι, με την υπογραφή νεότερης σύμβασης που θα αφορά στο έτος 2024, τα ανωτέρω ποσά που θα καταβληθούν στον Οργανισμό «ΑΘΗΝΑ» για το Α' Τρίμηνο του 2024, καθώς και το οικονομικό αντάλλαγμα που αφορά στην παρουσίαση/διάθεση στο κοινό των έργων του ρεπερτορίου του Οργανισμού «ΑΘΗΝΑ», στα οποία μετέχουν μέλη αυτού, μέσω του διαδικτύου και της ψηφιακής πλατφόρμας ERTflix, θα παραμείνουν ως έχουν ή θα συμψηφιστούν αναλόγως, με βάση τη νέα συμφωνία.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 04.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6314

Στην ίδια κατηγορία