ΕΣΡ: Απαλλαγή Τηλεοπτικού Σταθμού ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Ν. Μαγνησίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 91/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 2.4.2024 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr), Πέτρο Τριανταφυλλίδη και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόντα τα μέλη Σπυρίδων Χρυσοφώτης και Γεώργιος Βλαβιανός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση: α) της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV» Νομού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV ΑΕ», αναφορικά με διατάξεις περί μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και β) της εκλογικής νομοθεσίας αναφορικά με διατάξεις περί προβολής υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4728/25.9.2023 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 304/27.12.2023, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 22/ΕΣ/4.1.2024 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 262/15.2.2024 συμπληρωματικό έγγραφο. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 352/ΕΣ/27.2.2024 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της λειτουργούσης τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Κολλάτος. Ερωτηθείς από την Πρόεδρο ο ανωτέρω απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 26.4.2024, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2423/23.4.2024 υπόμνημα.

Την 16.5.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), και τα μέλη: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη Πέτρο Τριανταφυλλίδη και Γεώργιο Βλαβιανό (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»). Απόντα τα μέλη Σωκράτης Τσιχλιάς, Σπυρίδων Χρυσοφώτης και Ιωάννης Μιχελάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση το μέλος της Ολομέλειας Γεώργιο Βλαβιανό, ο οποίος δεν μετείχε στη συνεδρίαση της 2.4.2024 κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού, αναγιγνώσκοντας την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4728/25.9.2023 καταγγελία πολίτη, την με αριθμό πρωτοκόλλου 352/ΕΣ/27.2.2024 έγγραφη νομική εισήγηση που συνέταξε η ειδική επιστήμονας - νομικός Όλγα Γαρουφαλιά, την με αριθμό πρωτοκόλλου 22/ΕΣ/4.1.2024 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 262/15.2.2024 συμπληρωματικό έγγραφο της διοικητικής υπαλλήλου του ΕΣΡ Τριάδας Τσαμπούκα, το με αριθμό πρωτοκόλλου 2423/23.4.2024 υπόμνημα της εγκαλουμένης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Το μέλος της Ολομέλειας που δεν μετείχε στην συνεδρίαση της 2.4.2024, δήλωσε ότι ενημερώθηκε πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζήτησης που έγινε κατά την ημερομηνία ακρόασης της υπόθεσης. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων...». Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους προβλέπεται χάριν της εξυπηρέτησης στόχων γενικού συμφέροντος.

2.    Το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους .».

3.    Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:
i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.
ii.    Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά.
iii.    Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.
iv.    Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
v.    Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.
vi.    Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.».

3.    Ο νομοθέτης, με τον Ν. 3870/2010 θέσπισε ειδικές ρυθμίσεις για τα θέματα των εμφανίσεων και της κάλυψης, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής δραστηριότητας των υποψηφίων μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά τον κρίσιμο χρόνο και ήδη περιοριζόμενο σε 30 ημέρες προ της διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών βάσει του άρθρου 128 του ν. 4249/2014, και προέβλεψε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών και ειδική διαδικασία για την επιβολή τους, προς τον σκοπό της διασφάλισης της, μέσω της αντικειμενικής και ισομερούς προβολής των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και υποψηφίων, πληρέστερης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του εκλογικού σώματος. Οι διατάξεις του Ν. 3870/2010, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της πολυφωνίας και της αντικειμενικής ενημέρωσης των εκλογέων κατά το εν λόγω διάστημα και εφαρμόζονται ως ειδικότερες. (ΣτΕ 2017/2017).

4.    Το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών ... καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τις εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών και τίθενται περιορισμοί για την αποτροπή της έμμεσης προβολής των υποψήφιων βουλευτών».
Αντίστοιχη ρητή ρύθμιση στη νομοθεσία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήτοι ρύθμιση που να αποκλείει την «έμμεση προβολή» των υποψηφίων κατά τις εκλογές αυτές, δεν έχει εισαχθεί, προφανώς όμως εκλαμβάνεται από τον νομοθέτη ως αυτονοήτως ισχύουσα (πρβλ.: ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3870/2010 - Περιφερειακές & δημοτικές εκλογές: δαπάνες συνδυασμών - υποψηφίων, έλεγχος αυτών). Ενόψει δε της συνταγματικής ως άνω επιταγής και της προφανούς ταυτότητας του νομικού λόγου, η ως άνω διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 είναι αναλογικά εφαρμοστέα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά συνέπεια, κάθε έμμεση προβολή υποψηφίου είναι ανεπίτρεπτη.

5.    Τα άρθρα 6 παρ. 2 δ της ΚΥΑ Ε/307/29.4.2023 και 6 παρ. 2 γ της ΚΥΑ Ε/352/9.5.2023 για τις βουλευτικές εκλογές της 21.5.2023 ορίζουν: «Επιτρέπεται η επανάληψη της μετάδοσης εμφανίσεων υποψηφίων βουλευτών στα δελτία ειδήσεων της ίδιας ημέρας». Οι εν λόγω διατάξεις λόγω της προφανούς ταυτότητας του νομικού λόγου εφαρμόζονται αναλογικά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

6.    Το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτωση δ' του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
βΐ. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 12. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν ενδεικτικά τα εξής:

Ο σταθμός προέβαλε μαγνητοσκοπημένα κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου αποσπάσματα των συνεντεύξεων τύπου του υποψηφίου Δημάρχου Βόλου της 11, 15 και 22.9.2023 και στα τρία (3) ημερήσια δελτία ειδήσεων του σταθμού που προβλήθηκαν στις 18:00, 21:00 και 23:00 την 11, 15 και 22.9.2023, άρα τρεις (3) φορές ημερησίως, ως εξής:

i.    ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 11,9,2023 - Μετάδοση στις 18.00, 21.00 και 23.00
42:17 - 42:53 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Δεν ξέρω τι είναι υπουργός.
Ακούγεται: Εντάξει.
Μπέος: Με ποια ιδιότητα το λέει. Ως υπουργός; Ως επιστήμονας; Ως γιατρός; Τι; Τι είναι η κ.υπουργός; Υπουργός. Ποια ιδιότητα έχει; Πώς γνωρίζει για το νερό του Βόλου; Ρωτήστε την υπουργό, λοιπόν. Με ποια ιδιότητα το λέει. Ως υπουργός ή ως επιστήμονας; Ξέρει για το νερό του Βόλου; Εμείς θα ξέρουμε σε 48 ώρες. Ό,τι μας είπε το Χημείο επίσημα. Δεν βγαίνω να πω έξω πράγματα να πανικοβάλλω τον κόσμο.
43:32 - 44:24 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... αυτά τα κυβικά θα ήταν άδικο να μην μοιραστούν σε όλο τον Βόλο. Και ο τελευταίος άνθρωπος. Ο τελευταίος που θέλω να έχει νερό στο σπίτι είμαι εγώ. Για να γίνει αυτό τι χρειάζεται; Χρειάζεται μια συνεργασία. Και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν κάνει τεράστια υπομονή. Τους κατανοώ, έχουν 100% δίκιο. Αν θέλουν να βρίσουν, ας βρίσουν εμένα. Αλλά πέστε μου τι νόημα έχει να πλύνει κάποιος το αυτοκίνητό του. Δεν θα τον αποκαλέσω τι είναι. Αφού μόλις το πλύνει, θα ξαναγεμίσει. Δεν έχει λογική.
ii.    ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15.9.2023 - Μετάδοση στις 18.00, 21.00 και 23.00 10:05 - 10:46 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... σε ένα μεγάλο βαθμό στο κομμάτι το χημικό που είναι και επικίνδυνο το νερό του Βόλου εκτός από τη χλωρίωση δεν παρουσιάζει ούτε μέταλλα ούτε τίποτα. Στο κομμάτι για τα μικρόβια υπάρχουν δυο συστατικά. Αναλυτικά, όμως, θα βγει ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑΜΒ. Εγώ δεν είμαι ούτε μικροβιολόγος ούτε χημικός να τα αναλύσω αυτά το αν είναι επικίνδυνα ή τι χρήζουν. Απλά λέω ότι συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν είναι πόσιμο το νερό. Τώρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα το νερό να είναι πόσιμο.
11:00 - 11:45 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Ύστερα από μια πλήρη εικόνα που είχα τόσο από το προεδρείο των καθαριστριών του δήμου Βόλου για την ενημέρωση σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αίθουσες όσο και για τους προαύλιους χώρους. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν τη Δευτέρα με εξαίρεση δυο τρία κτίρια. Και αυτό γιατί. Γιατί πρώτον είναι οι αίθουσες όλες σύμφωνα με τις καθαρίστριες πεντακάθαρες, έτοιμες για λειτουργία, οι δε περιβάλλοντοι χώροι που θα παίζουν τα παιδιά έξω σε γενικές γραμμές με άριστα το δέκα, παίρνουν οχτώ. Και μέχρι τη Δευτέρα θα αγγίξουμε το δέκα θέλω να πιστεύω.
12:09 - 13:06 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Δεν αντέχω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο δήμο Βόλου είναι η κατασκευή του περιφερειακού. Και όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει. Χωρίς υποδομές σταματήσανε τον περιφερειακό. Πριν την Αγριά φράξανε τα φρεάτια, δεν υπήρχαν τα ρέματα, τα ποτάμια, δεν υπήρχε πρόβλεψη και γίνεται χαμός. Αυτοί που τα κάνανε ας αναλάβουν και τις ευθύνες τους αλλά δεν είναι ώρα για αυτά. Η ώρα είναι να φέρουμε την πόλη μας σε λειτουργία. Και αυτό θα κάνουμε. Εγώ αυτό θα κάνω. Ούτε έχω μάθει να κλαίω ούτε να παρακαλώ ούτε να ρίχνω τις ευθύνες κάπου αλλού. Απλά για να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι τα έγγραφα επίσημα. Σας έδωσα αριθμούς πρωτοκόλλου χωρίς να ζητάω ευθύνες. Απλά προέβλεπα ότι αν έρθει κάτι που ήρθε, η πόλη θα είναι ανοχύρωτη.
iii.    ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22.9.2023 - Μετάδοση στις 18.00, 21.00 και 23.00 12:39 - 13:22 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Δεν ψάχνω να βρω κάποιον υπεύθυνο, ψάχνω όμως και ζητώ να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν μια περιοχή όποια και αν είναι αυτή, να μην την αναφέρουμε, που έχει μια δύσκολη κατάσταση βιώνει, παίρνουμε αυτή την κατάσταση από κει και την μεταφέρουμε σε έναν αστικό χώρο, όπως είναι ο Βόλος και μολύνουμε τον Παγασητικό, πηγή ανάπτυξης, αλιείας και τουρισμού;
13:34 - 14:04 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... οι δείκτες τους είναι πάνω από 300.000 ολικά κολοβακτηρίδια. Έχει εντερόκοκκοι και E.coli. Έτσι λέγεται επιστημονικά που καταλαβαίνετε ότι είναι οργανικό φορτίο. Υπάρχει μεγάλο μικροβιακό φορτίο.
14:20 - 14:38 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: Εάν δεν κλείσουν αυτό το θυρόφραγμα, που φέρνει πάνω από 700 κυβικά την ημέρα, 700 χιλιάδες κυβικά την ημέρα, νερό, λύματα στον Παγασητικό, θα είναι ένοχοι, υπεύθυνοι για το περιβαλλοντολογικό έγκλημα που γίνεται στην περιοχή μας. Λεζάντα:
ΜΠΕΟΣ: «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» - ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Α. Μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων
Η εγκαλουμένη ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκ μέρους της έγκαιρης αποστολής στοιχείων σχετικά με τις εμφανίσεις των υποψηφίων, επειδή λόγω της πλημμύρας και των λοιπών καταστροφών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, υπήρχε διακοπή ρεύματος και δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο διαδίκτυο το δεδομένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι η μη έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τον σταθμό οφείλεται σε ανωτέρα βία, για αυτό και είναι δικαιολογημένη, ενώ εξάλλου μετά την αποκατάσταση των ζημιών η εγκαλουμένη προσκόμισε τα εκζητηθέντα στοιχεία μαζί με το υπόμνημά της.

Β. Προβολή υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο
Ενόψει όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι η μετάδοση αποσπασμάτων των τριών (3) συνεντεύξεων του υποψήφιου Δημάρχου Βόλου που μεταδόθηκαν μαγνητοσκοπημένα δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό εμφανίσεων του συγκεκριμένου υποψηφίου που επιτρέπεται να προβάλει ο σταθμός, γιατί αποτελούσαν επανάληψη μετάδοσης εμφανίσεων του υποψηφίου στα δελτία
ειδήσεων της ίδιας ημέρας, η οποία επιτρέπεται δυνάμει της αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 2 δ της ΚΥΑ Ε/307/29.4.2023 και 6 παρ. 2 γ της ΚΥΑ Ε/352/9.5.2023 για τις βουλευτικές εκλογές της 21.5.2023 και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επειδή τα αποσπάσματα αυτά αφορούσαν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα και δη τις μεγάλες καταστροφές που είχε υποστεί η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ, υπάγονται στην προβλεπόμενη στο νόμο εξαίρεση από τον ανώτατο αριθμό εμφανίσεων υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο και ήταν δικαιολογημένες, καθώς σχετίζονταν με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Δήμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν και αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των πολιτών.

Δυνάμει όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια έκρινε ομόφωνα ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης δεν παραβίασε τις διατάξεις περί α) μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και β) προβολής υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, γι’ αυτό και πρέπει να απαλλαγεί των σχετικών κατηγοριών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη των κατηγοριών της μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και της υπέρβασης των ανώτατου αριθμού εμφανίσεων υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Μάϊου 2024 και δημοσιεύτηκε την 11η Ιουνίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 91/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 11η Ιουνίου 2024

Στην ίδια κατηγορία