ΕΣΡ: Απαλλαγή Ραδιοφωνικού Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ Ν. Μαγνησίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 90/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 23.4.2024 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά, Δημήτριο Σταυρόπουλο και Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση: α) της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΝΙ» Νομού Μαγνησίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», αναφορικά με διατάξεις περί μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και β) της εκλογικής νομοθεσίας αναφορικά με διατάξεις περί προβολής υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4728/25.9.2023 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 305/27.12.2023, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 26/ΕΣ/5.1.2024 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και το με αριθμό πρωτοκόλλου 57/ΕΣ/11.1.2024 συμπληρωματικό έγγραφο. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 351/ΕΣ/27.2.2024 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, δεν παρέστη προσωπικά ή με τηλεδιάσκεψη ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, Γεώργιος Κουμιώτης, αλλά απέστειλε το από 23.4.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ζήτησε προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος. Η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 10.5.2024, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2766//9.5.2024 υποβολή αιτήματος παράτασης της προθεσμίας υποβολής υπομνήματος, η οποία έγινε δεκτή από την Πρόεδρο, κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2913/14.5.2024 υπόμνημα.

Την 16.5.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), και τα μέλη: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόντα τα μέλη Σωκράτης Τσιχλιάς και Σπυρίδων Χρυσοφώτης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων...». Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους προβλέπεται χάριν της εξυπηρέτησης στόχων γενικού συμφέροντος.

2.    Το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους ...».

3.    Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:
i Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.
ii.    Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1) φορά.
iii.    Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση.
iv.    Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.
v.    Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν.
vi.    Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.».

3.    Ο νομοθέτης, με τον Ν. 3870/2010 θέσπισε ειδικές ρυθμίσεις για τα θέματα των εμφανίσεων και της κάλυψης, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής δραστηριότητας των υποψηφίων μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά τον κρίσιμο χρόνο και ήδη περιοριζόμενο σε 30 ημέρες προ της διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών βάσει του άρθρου 128 του ν. 4249/2014, και προέβλεψε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών και ειδική διαδικασία για την επιβολή τους, προς τον σκοπό της διασφάλισης της, μέσω της αντικειμενικής και ισομερούς προβολής των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και υποψηφίων, πληρέστερης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του εκλογικού σώματος. Οι διατάξεις του Ν. 3870/2010, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της πολυφωνίας και της αντικειμενικής ενημέρωσης των εκλογέων κατά το εν λόγω διάστημα και εφαρμόζονται ως ειδικότερες. (ΣτΕ 2017/2017).

4.    Το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών ... καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τις εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών και τίθενται περιορισμοί για την αποτροπή της έμμεσης προβολής των υποψήφιων βουλευτών».
Αντίστοιχη ρητή ρύθμιση στη νομοθεσία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήτοι ρύθμιση που να αποκλείει την «έμμεση προβολή» των υποψηφίων κατά τις εκλογές αυτές, δεν έχει εισαχθεί, προφανώς όμως εκλαμβάνεται από τον νομοθέτη ως αυτονοήτως ισχύουσα (πρβλ.: ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3870/2010 - Περιφερειακές & δημοτικές εκλογές: δαπάνες συνδυασμών - υποψηφίων, έλεγχος αυτών). Ενόψει δε της συνταγματικής ως άνω επιταγής και της προφανούς ταυτότητας του νομικού λόγου, η ως άνω διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 είναι αναλογικά εφαρμοστέα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κατά συνέπεια, κάθε έμμεση προβολή υποψηφίου είναι ανεπίτρεπτη.

5.    Το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3870/2010 ορίζει: «α. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους εντύπων μέσων ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 περίπτωση δ' του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. βΐ. Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 12. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες εγγράφως), προκύπτουν ενδεικτικά τα εξής:

Ο σταθμός προέβαλε, σε απευθείας σύνδεση, κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου αποσπάσματα των συνεντεύξεων τύπου του υποψηφίου Δημάρχου Βόλου δύο (2) φορές ως εξής:

1. Την 11.9.2023 στις 11.00 - Διάρκεια 22 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα εξής:
0:01:20 - 0:23:55 (ένδειξη αρχείου)
Μπέος: ... αυτή τη δύσκολη στιγμή που συνεχίζει να βιώνει η πόλη μας, όλοι έχουν θέση στο να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι δεν θα δεχτώ καμία ερώτηση που θα έχει πολιτικό περιεχόμενο. Η σημερινή συνέντευξη και όλες όσες έχω δώσει αλλά και όσες θα δώσω από δω και πέρα είναι καθαρά ενημερωτικές ..
... Εμείς είμαστε περήφανος λαός εδώ στον Βόλο, θα βρούμε τα πατήματά μας, εγώ θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στον κόσμο, δίπλα σε κάθε συνοικία και θα καλύπτω τις άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες.
... Πίσω από τα μηχανήματα που μαζεύουν τη λάσπη θα υπάρχουν ειδικά πιεστικά μηχανήματα, ίσως σε κάποια από αυτά να ανεβώ και εγώ να δω πώς γίνεται, για να πλένουμε πεζοδρόμια και δρόμους.
... Άρα, λοιπόν, όλες αυτές οι περιοχές που έχουν ανάγκη, που δεν υπάρχει προσβασιμότητα, ο δήμος Βόλου θα δώσει άμεσα λύσεις ώστε να μπορούν τουλάχιστον να κυκλοφορούν οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε στο φαρμακείο, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάνε όπου έχουν ανάγκη. Για την πλήρη αποκατάσταση και την ολοκληρωμένη πραγματικά όπως πρέπει αποκατάσταση της ζημιάς, θα μας δώσετε λίγο χρόνο και θα σας πω συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς ψέματα και χωρίς σάλτσα. Έχω μάθει να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και να μιλάω και να σας βλέπω στα μάτια. Και δεν κρύβομαι. Είμαι εδώ. Στα προβλήματα δίπλα στον κόσμο. Όλες αυτές οι περιοχές που είπα και όσες άλλες προκύψουν, θα δώσουμε λύσεις αλλά προσωρινές.
... Με ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση να σταθεί αρωγός για τα έργα αλλά πριν τα έργα που θα δώσουμε προσωρινή λύση, να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών, να δώσει αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες και στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη.

2. Την 15.9.2023 στις 11.00 - Διάρκεια 33 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα
Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα εξής:
2:48:00 - 3:21:44 (ένδειξη αρχείου)
Α. Μπέος: Αυτό δεν είναι συνέντευξη. Είναι ενημέρωση. Ενημέρωση για την πόλη μου, τα προβλήματα και τις εξελίξεις για να ξέρει ο κόσμος.
... Δύσκολα είναι να μου έχει διαφύγει μία ή δύο περιοχές. Ήμουν παρών σε όπου κλήθηκα και όπου έκρινα να πάω για να δω πραγματικά την πραγματική ζημιά.
... Επίσης, κλείνοντας στο κομμάτι της ενημέρωσης επειδή μίλησα τόσο με τον αρμόδιο υπουργό όσο και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, μου τονίσανε γιατί πρωταρχικός μου σκοπός είναι η αποζημίωση των πολιτών. Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε, θα το πω γιατί έτσι αισθάνομαι και αυτή είναι η αλήθεια, έκλαψα αρκετές φορές με αυτά που είδα. Στα νοικοκυριά των ανθρώπων, στις περιουσίες των ανθρώπων, μέσα στα σπίτια να έχουν βγει καναπέδες, τραπέζια, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, τα πάντα. Χάσανε το νοικοκυριό τους. Και τη Δευτέρα που θα επισκεφτώ τον αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα θα έχουμε μια πλήρη συζήτηση για όλα αυτά. Με διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός ο ίδιος ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις και να μεταφέρω στους πολίτες ότι και ο τελευταίος αν δεν έχει πάει η Πολιτική Προστασία να καταβάλλει και να καταγράψει τις ζημιές.
... Ο Βόλος θα πατήσει στα πόδια του, σιγά σιγά θα επανέλθουμε, αυτό επιβάλλεται και αυτό θα κάνω. Να σας πω έτσι κλείνοντας αυτό το κομμάτι από το ’14 που ο κόσμος με τίμησε με την ψήφο του, έχουμε αντιμετωπίσει, να σας θυμίσω το ’15 και το ’17 μετεωρολογικές βόμβες σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία πάνω από τον Βόλο με χιλιάδες εκατομμύρια τόνους χιόνι. Εδώ ήμασταν, παρών. Τα αντιμετωπίσαμε. Το οδικό δίκτυο, οι κεντρικές αρτηρίες λειτουργήσανε. Ο κόσμος μπόρεσε να πάει. Αντιμετωπίσαμε πανδημίες δίπλα στον πολίτη, αντιμετωπίσαμε πυρκαγιές, εκρήξεις. Και σήμερα ήρθε η θεομηνία, βιβλική καταστροφή. Όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε και ανταπεξέλθαμε. Αυτό το ίδιο θα γίνει και τώρα. Να είστε σίγουροι. Ο Βόλος σε δεκαπέντε μέρες το πολύ θα θυμίζει τον Βόλο που χαιρόταν όλη η Ελλάδα.
... Αυτό με ενδιαφέρει εμένα σαν δήμαρχος. Ο κόσμος να πιει νερό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
... Ούτε κάνω πολιτική προπαγάνδα γιατί εκλογές εθνικές θα γίνουν σε τέσσερα χρόνια πάλι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Λέω, όμως, τις αλήθειες.
.... Εγώ αυτό έχω σκοπό. Το συντομότερο δυνατόν να αποκαταστήσω τις βλάβες, χιλιόμετρα ολόκληρα, να γίνει ένα σύγχρονο δίκτυο όπου να πίνει ο κόσμος πηγαίο νερό. Και αυτός είναι ο σκοπός μου.
.... Αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος να πάρει τις αποζημιώσεις τους, να αποκατασταθεί η πόλη και να σταθούμε στα πόδια μας.
... Να σας ξεκινήσω από τις 2 Φεβρουαρίου 2018. Αρ. πρωτ. 16075. Υπουργείο Μεταφορών, υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρεια Θεσσαλίας. 16 Δεκεμβρίου
2019.     Αρ. πρωτ. 106687. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 1η Οκτωβρίου
2020.     Αρ. πρωτ. 68748. Υπουργείο Υποδομών, Υφυπουργό και Περιφέρεια. 1η Σεπτεμβρίου 2022. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο
Υποδομών, Υπουργείο Εσωτερικών. Έγγραφα επιστολές δικές μου κατά διαστήματα που υπήρχε έντονη βροχόπτωση και βλέπαμε ότι τα έργα αυτά δεν επαρκούν.
... Η ώρα είναι να φέρουμε την πόλη μας σε λειτουργία. Και αυτό θα κάνουμε. Εγώ αυτό θα κάνω. Ούτε έχω μάθει να κλαίω ούτε να παρακαλώ ούτε να ρίχνω τις ευθύνες κάπου αλλού.
... Γι’ αυτό και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν έχω διπλώματα όπως κάποιοι άλλοι αλλά ξέρω πολλά περισσότερα από αυτούς.
... Γιατί εγώ, αν θα γίνει κάτι την πρώτη ώρα θα το ανακοινώσω. Δεν θα το κρατήσω μέσα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Δεν κατάλαβα. Γιατί άρχισαν κάτι αηδίες. Να μην τρελαθώ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Α. Μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων
Η εγκαλουμένη ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκ μέρους της αποστολής στοιχείων, επειδή λόγω των επαναλαμβανόμενων διακοπών ρεύματος υπέστη ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές των υπολογιστών του σταθμού, οι οποίοι περιελάμβαναν μεταξύ άλλων και αρχεία με τις εμφανίσεις των υποψηφίων. Ως εκ τούτου, η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι η μη υποβολή στοιχείων από τον σταθμό οφείλεται σε ανωτέρα βία και δη σε ζημία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σταθμού λόγω των καταστροφών από την πλημμύρα, για αυτό και είναι δικαιολογημένη.

Β. Προβολή υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο
Ενόψει όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια κρίνει ομόφωνα ότι τα αποσπάσματα των δύο συνεντεύξεων του υποψήφιου Δημάρχου Βόλου που μεταδόθηκαν σε απευθείας σύνδεση από τον σταθμό, επειδή αφορούσαν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα και δη τις μεγάλες καταστροφές που είχε υποστεί η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ, υπάγονται στην προβλεπόμενη στο νόμο εξαίρεση από τον ανώτατο αριθμό εμφανίσεων υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο και ήταν δικαιολογημένες, καθώς σχετίζονταν με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Δήμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν και αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των πολιτών. Επιπλέον, το γεγονός ότι η μετάδοση των συνεντεύξεων αυτών έγινε σε απευθείας σύνδεση και χωρίς σύμπραξη δημοσιογράφου του σταθμού, στερούσε τη δυνατότητα από τον σταθμό να παρέμβει και να διακόψει τη μετάδοση σε περίπτωση εκτροπής (δηλαδή τυχόν έμμεσης ή άμεσης προβολής του υποψηφίου), ενώ εξάλλου ο σταθμός δεν γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο των δηλώσεων του εν λόγω υποψηφίου.

Δυνάμει όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια έκρινε ομόφωνα ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης δεν παραβίασε τις διατάξεις περί α) μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και β) προβολής υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο, γι’ αυτό και πρέπει να απαλλαγεί των σχετικών κατηγοριών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη των κατηγοριών της μη αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και της υπέρβασης των ανώτατου αριθμού εμφανίσεων υποψηφίου κατά την προεκλογική περίοδο, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Μάϊου 2024 και δημοσιεύτηκε την 11η Ιουνίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                          H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 90/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 11η Ιουνίου 2024

Στην ίδια κατηγορία