ΕΡΤ: Πρόσληψη και τοποθέτηση Ειρήνης Τσακίρη ως Προϊσταμένης Περιφερειακού Σταθμού Κομοτηνής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 04-06-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 04 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2024.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 40ο : Πρόσληψη και τοποθέτηση Προϊσταμένης Περιφερειακού Σταθμού Κομοτηνής, της Διεύθυνσης Περιφερειακών Σταθμών, της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 7882/13.05.2024 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, την με αρ. πρωτ.: 2024/69/28.05.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (τέσσερις ψήφοι υπέρ και δύο απών) και προσλαμβάνει την κα Ειρήνη Τσακίρη και την τοποθετεί ως Προϊσταμένη του Περιφερειακού Σταθμού Κομοτηνής, της Διεύθυνσης Περιφερειακών Σταθμών, της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, για όσους λόγους αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ορίζεται έως 31.12.2024, ξεκινά από την ανάληψη των καθηκόντων της, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ίσο χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών συνολικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κα Τσακίρη αφενός υπηρετεί ήδη ως Προϊσταμένη του Περιφερειακού Σταθμού Κομοτηνής και αφετέρου ότι επιλέχθηκε εκ νέου στην ίδια θέση, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
που εκκίνησε με την ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει τη συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων της Προϊσταμένης του Περιφερειακού Σταθμού Κομοτηνής από την κα Ειρήνη Τσακίρη μέχρι τη δημοσίευση της οικείας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 04.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6300

Στην ίδια κατηγορία