ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου SABBATICA (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας) της HORSEFLY FILMS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0538504 και τίτλο «SABBATICAL» (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου της ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «HORSEFLY FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αριθ. ΕΞ 1573/29.05.2024 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ- 0538504 και τίτλο «SABBATICAL» (Κινηματογραφική Ταινία Μυθοπλασίας), του Φορέα και Δικαιούχου Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «HORSEFLY FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, με την υπ' αριθ. ΕΞ 46897 ΕΞ2023/ΥΨηΔ/31-10-2023 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «SABBATICAL» (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «HORSEFLY FILMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύει » (ΑΔΑ: 9Ω3346ΜΤΛΠ-Κ5Φ και Α.Π. 46960 ΕΞ 2023/31-10-2023).

Το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα για το συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο καθορίστηκε στο ύψος των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (228.445,02€) σύμφωνα με την υποβληθείσα Έκθεση Ευρημάτων του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ΔΡΟΣΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31371 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264, της ελεγκτικής εταιρείας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 43 και ΑΦΜ 800552214.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω απόφαση υπαγωγής, πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ΔΡΟΣΟ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31371 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 1264, της ελεγκτικής εταιρείας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΜ ΕΛΤΕ 43, στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων, εκατό δώδεκα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (571.112,56€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών (228.445,02€).

Η περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1 του α. 10 του ν. 4704/2020 (Α' 133) η οποία τροποποιεί την παρ. 2 του α. 37 του ν. 4487/2017 (Α' 116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -28 Μαΐου 2024 ΕΞ 1574

Σχετικά άρθρα


Στην ίδια κατηγορία