ΕΣΡ: Κυρώσεις για παλαιότερες υποθέσεις των Τ/Σ STAR & ΣΚΑΪ.

Διαβάστε τις ακόλουθες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Απόφαση 108/2019 για τον Τ/Σ STAR

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.2.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, και Νικόλαο Κιάο. Απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως.. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο STAR ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, αναφορικά: α) με μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε χρόνο που απαγορεύεται και β)με υπέρβαση ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης, Η υπόθεση εξετάζεται από το ΕΣΡ ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3053/30.3.2015 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 274/2.4.2015, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Ροδόπη Μπιλιαρδή και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1610/ΕΣ/24.12.2015 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 78/ΕΣ/2.2.2016 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν η πληρεξούσια δικηγόρος της εγκαλούμενης εταιρίας Αικατερίνη Κοκοτσάκη - Κογιού και ο υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος του σταθμού Φώτης Κόλλιας. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι
εκπρόσωπου του σταθμού δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια - και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 19.2.2019 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 875/19.2.2019 υπόμνημα.
Την 20.5.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τους απόντες κατά την συζήτηση Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη αναγιγνώσκοντας το σύνολο των εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος:
1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
2.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζει υποχρέωση προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
3.    Το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζει την υποχρέωση προστασίας της παιδικής ηλικίας από το Κράτος, οι δε σχετικές ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου (βλ. ΣτΕ 2572/2015).
4.    Το άρθρο 9 παρ. 6 εδ. πρώτο του Ν. 2251/1994, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 3587/2007 ίδιου περιεχομένου, θεσπίζει απαγόρευση της μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00, εφαρμόζεται δε και στους τηλεοπτικούς σταθμούς επειδή λογίζονται «προμηθευτές» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 11.
5.    Στο άρθρο 2 παρ. 1 της ΥΑ Οικ.3669/194, με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών ορίζεται ως «παιχνίδι κάθε προϊόν που έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών».
6.    Το άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010 προβλέπει ότι η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%, δηλαδή τα δώδεκα (12) λεπτά.
7.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των νομικών κανόνων που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.
Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα, σχετικώς με τις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών:
H απαγόρευση τηλεοπτικών διαφημίσεων αποτελεί εθνική ρύθμιση, με την οποία καθίσταται πληρέστερη η προστασία των παιδιών - τηλεθεατών ως καταναλωτών σε σχέση με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EEL 298), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/36/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL202) στον τομέα της τηλεοπτικής διαφήμισης και της προστασίας των ανηλίκων. Τούτο δε σύμφωνα και με την παρεχόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη για τη θέσπιση ή διατήρηση συμβατών με το σκοπό της κανόνων, αυστηρότερων ή λεπτομερέστερων έναντι των κοινοτικών, όσον αφορά τη μετάδοση διαφημίσεων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους εντός της εδαφικής περιοχής κάθε Κράτους - μέλους. Η εμπορική δε διαφήμιση, ως οικονομική δραστηριότητα, υπάγεται καταρχήν στην συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής ελευθερίας. Η απαγόρευση όμως της μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00 δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά αποτελεί περιορισμό του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, έχει γενικό και απρόσωπο χαρακτήρα και δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους γενικοτέρου δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, που είναι η προστασία της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης των ανηλίκων και δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, ο περιορισμός αυτός αφορά τη μετάδοση, από δημόσιο και ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, της διαφήμισης κάθε είδους προϊόντων απευθυνόμενων σε παιδιά προς χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο παιχνιδιού, αδιαφόρως του αν, παράλληλα με τον ψυχαγωγικό προορισμό τους, τα προϊόντα αυτά έχουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που συντελεί στην ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων του χρήστη, καθώς και αδιαφόρως του μεγέθους των εν λόγω προϊόντων και της χρηστικής αξίας τους για τα παιδιά (βλ. ΣτΕ 371/2015). Τέλος, η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν ιστότοπους και συνοδεύονται από αναφορά στην ονομασία και τα χαρακτηριστικά παιδικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε ανηλίκους στο πλαίσιο του παιχνιδιού αποσκοπεί στην πραγματικότητα στην εμπορική προώθηση των αναφερόμενων σε αυτούς παιδικών παιχνιδιών (Βλ. ΣτΕ 524/2018).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος από το αρχείο καταγραφής προγραμμάτων που τηρεί η Υπηρεσία μας και τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Α) Τα προϊόντα που διαφημίστηκαν από τον σταθμό κατά την 28.3.2015 μεταξύ 07.00 και 12.55, όπως αυτά καταγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση της ειδικής επιστήμονος - νομικού, συνιστούσαν παιδικά παιχνίδια κατά την προαναφερθείσα έννοια, δηλαδή προϊόντα που απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο παιχνιδιού και ψυχαγωγίας, αδιαφόρως του τυχόν εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα, η διαφήμιση των οποίων από την τηλεόραση απαγορεύεται μεταξύ 07.00 και 22.00.
Β) Κατά τη μετάδοση του προγράμματος του σταθμού διαπιστώθηκε ότι την 28.3.2015: α) μεταξύ 08.00 και 09.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημίσεων.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης με τη μετάδοση την 28.3.2015 μεταξύ 07.00 και 12.55 διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών και κατά τη μετάδοση την 28.3.2015 μεταξύ 08.00 και 09.00 διαφημιστικών μηνυμάτων καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου ορίου των 12 λεπτών, παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθούν στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητικές κυρώσεις, και δη του προστίμου και της συστάσεως για κάθε παράβαση, αντιστοίχως.
Με βάση δε τη βαρύτητα της παραβάσεως της απαγόρευσης μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία) και την εθνική εμβέλεια του εν λόγω σταθμού, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την α) απαγόρευση μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00 και β) τήρηση του ανώτατου ορίου του ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. 
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού STAR, 1) τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ για τη μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00 και 2) τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων στο μέλλον.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1.    Της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Βιλτανιώτη 36, με ΑΦΜ 094281721, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
2.    Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήμ, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, στην οδό Χελμού 27, με ΑΦΜ 015603551, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Προέδρου Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3.    Του Βασίλειου Αλεξάκη του Δημητρίου, κατοίκου Βάρκιζας Αττικής, στην οδό Επέκταση Αθηνάς, αρ. 1Β, με ΑΦΜ 025715058, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Σεπτεμβρίου 2019.


Απόφαση 109/2019 για τον Τ/Σ STAR

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.2.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, και Νικόλαο Κιάο. Απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο STAR ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, αναφορικά: α) με μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε χρόνο που απαγορεύεται και β)με υπέρβαση ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης, Η υπόθεση εξετάζεται από το ΕΣΡ ύστερα από την υπ’ αριθμ. 332/5.4.2017 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 222/24.4.2017, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Ροδόπη Μπιλιαρδή και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 998/ΕΣ/24.10.2017 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1046/ΕΣ/6.11.2017 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν η πληρεξούσια δικηγόρος της εγκαλούμενης εταιρίας Αικατερίνη Κοκοτσάκη - Κογιού και ο υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος του σταθμού Φώτης Κόλλιας. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, του εκπρόσωπου του σταθμού δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια - και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 19.2.2019 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 875/19.2.2019 υπόμνημα.
Την 20.5.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τους απόντες κατά την συζήτηση Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη αναγιγνώσκοντας το σύνολο των εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος:
1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
2.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος θεσπίζει υποχρέωση προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
3.    Το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζει την υποχρέωση προστασίας της παιδικής ηλικίας από το Κράτος, οι δε σχετικές ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου (βλ. ΣτΕ 2572/2015).
4.    Το άρθρο 9 παρ. 6 εδ. πρώτο του Ν. 2251/1994, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 3587/2007 ίδιου περιεχομένου, θεσπίζει απαγόρευση της μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00, εφαρμόζεται δε και στους τηλεοπτικούς σταθμούς επειδή λογίζονται «προμηθευτές» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 11.
5.    Στο άρθρο 2 παρ. 1 της ΥΑ Οικ.3669/194, με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών ορίζεται ως «παιχνίδι κάθε προϊόν που έχει σχεδιαστεί και προορίζεται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών».
6.    Το άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010 προβλέπει ότι η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%, δηλαδή τα δώδεκα (12) λεπτά.
7 Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των νομικών κανόνων που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.
Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα, σχετικώς με τις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών:
H απαγόρευση τηλεοπτικών διαφημίσεων αποτελεί εθνική ρύθμιση, με την οποία καθίσταται πληρέστερη η προστασία των παιδιών - τηλεθεατών ως καταναλωτών σε σχέση με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EEL 298), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/36/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL202) στον τομέα της τηλεοπτικής διαφήμισης και της προστασίας των ανηλίκων. Τούτο δε σύμφωνα και με την παρεχόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη για τη θέσπιση ή διατήρηση συμβατών με το σκοπό της κανόνων, αυστηρότερων ή λεπτομερέστερων έναντι των κοινοτικών, όσον αφορά τη μετάδοση διαφημίσεων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους εντός της εδαφικής περιοχής κάθε Κράτους - μέλους. Η εμπορική δε διαφήμιση, ως οικονομική δραστηριότητα, υπάγεται καταρχήν στην συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής ελευθερίας. Η απαγόρευση όμως της μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00 δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά αποτελεί περιορισμό του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, έχει γενικό και απρόσωπο χαρακτήρα και δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους γενικοτέρου δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, που είναι η προστασία της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης των ανηλίκων και δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, ο περιορισμός αυτός αφορά τη μετάδοση, από δημόσιο και ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, της διαφήμισης κάθε είδους προϊόντων απευθυνόμενων σε παιδιά προς χρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο παιχνιδιού, αδιαφόρως του αν, παράλληλα με τον ψυχαγωγικό προορισμό τους, τα προϊόντα αυτά έχουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που συντελεί στην ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων του χρήστη, καθώς και αδιαφόρως του μεγέθους των εν λόγω προϊόντων και της χρηστικής αξίας τους για τα παιδιά (βλ. ΣτΕ 371/2015). Τέλος, η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν ιστότοπους και συνοδεύονται από αναφορά στην ονομασία και τα χαρακτηριστικά παιδικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε ανηλίκους στο πλαίσιο του παιχνιδιού αποσκοπεί στην πραγματικότητα στην εμπορική προώθηση των αναφερόμενων σε αυτούς παιδικών παιχνιδιών (Βλ. ΣτΕ 524/2018).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος από το αρχείο καταγραφής προγραμμάτων που τηρεί η Υπηρεσία μας και τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Α) Τα προϊόντα που διαφημίστηκαν από τον σταθμό κατά την 6.4.2017 από 16.00 έως 19.00 και την 8, 9, 11 και 13.4.2017 από 8.00 έως 10.00 και από 16.00 έως 19.00, όπως αυτά καταγράφονται αναλυτικά στην εισήγηση της ειδικής επιστήμονος - νομικού, συνιστούσαν παιδικά παιχνίδια κατά την προαναφερθείσα έννοια, δηλαδή προϊόντα που απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, για να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο παιχνιδιού και ψυχαγωγίας, αδιαφόρως του τυχόν εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα, η διαφήμιση των οποίων από την τηλεόραση απαγορεύεται μεταξύ 07.00 και 22.00.
Β) Κατά τη μετάδοση του προγράμματος του σταθμού διαπιστώθηκε ότι: α) την 6.4.2017 μεταξύ 16.00 και 17.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης ανήλθε σε 12 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ή 12 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα αν δεν προσμετρηθεί το μήνυμα του «ΣΕΝ» διάρκειας 29 δευτερολέπτων και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα,
β) την 8.4.2017 μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 1 2 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.
γ) την 9.4.2017 μεταξύ 08.00 και 09.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, μεταξύ 09.00 και 10.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 1 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ή 12 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα αν δεν προσμετρηθεί το μήνυμα του «ΣΕΝ» διάρκειας 29 δευτερολέπτων και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.
δ) την 13.4.2017 μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 1 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης.
ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης με τη μετάδοση την 28.3.2015 μεταξύ 07.00 και 12.55 διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών και κατά τη μετάδοση την 28.3.2015 μεταξύ 08.00 και 09.00 διαφημιστικών μηνυμάτων καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου ορίου των 12 λεπτών, παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθούν στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητικές κυρώσεις, και δη του προστίμου και της συστάσεως για κάθε παράβαση, αντιστοίχως.
Με βάση δε τη βαρύτητα της παραβάσεως της απαγόρευσης μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία) και την εθνική εμβέλεια του εν λόγω σταθμού, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την α) απαγόρευση μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00 και β) τήρηση του ανώτατου ορίου του ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού STAR, 1) τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) ευρώ για τη μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00 και 2) τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων στο μέλλον.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1.    Της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Βιλτανιώτη 36, με ΑΦΜ 094281721, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 
2.    Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήμ, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, στην οδό Χελμού 27, με ΑΦΜ 015603551, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Προέδρου Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3.    Του Βασίλειου Αλεξάκη του Δημητρίου, κατοίκου Βάρκιζας Αττικής, στην οδό Επέκταση Αθηνάς, αρ. 1Β, με ΑΦΜ 025715058, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Σεπτεμβρίου 2019.


Απόφαση 109/2019 για τον Τ/Σ ΣΚΑΪ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.2.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, και Νικόλαο Κιάο. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, βάσει της με αριθ. πρωτοκόλλου 332/5.4.2017 αυτεπάγγελτης έρευνας, η οποία αφορούσε ενδεχόμενη υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 220/24.4.2017, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Μαρία Κοντογιάννη και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 816/ΕΣ/19.9.2017 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, η Ειδική Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 938/ΕΣ/10.10.2017 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Στάθης Γεωργόπουλος.
Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.
Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 19.2.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 721/12.2.2019 υπόμνημά του.
Την 20.5.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος:
1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως.
2.    Κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010, η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%, δηλαδή τα δώδεκα (12) λεπτά.
3.    Κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 3587/2007 απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 07.00 και 22.00.
4.    Τέλος, η έννοια της παραγράφου 1 περ. β και ε του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των νομικών κανόνων που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.
ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Κατά τη μετάδοση του προγράμματος της 6.4.2017 μεταξύ 16.00 και 19.00, της 8, 9, 11 και 13.4.2017 μεταξύ 8.00 και 10.00 και μεταξύ 16.00 και 19.00, διαπιστώθηκε ότι:
α) την 6.4.2017 μεταξύ 16.00 και 17.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα,
β) την 8.4.2017 μεταξύ 09.00 και 10.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 13 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, μεταξύ 16.00 και 17.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια    μετάδοσης    διαφημιστικών    μηνυμάτων    ανήλθε    σε    12    λεπτά    και    14
δευτερόλεπτα,
γ) την 9.4.2017 μεταξύ 09.00 και 10.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 13 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα και μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια    μετάδοσης    διαφημιστικών    μηνυμάτων    ανήλθε    σε    12    λεπτά    και    23
δευτερόλεπτα,
δ) την 11.4.2017 μεταξύ 08.00 και 09.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και μεταξύ 16.00 και 17.00 η διάρκεια    μετάδοσης    διαφημιστικών    μηνυμάτων    ανήλθε    σε    14    λεπτά    και    43
δευτερόλεπτα και
ε) την 13.4.2017 μεταξύ 16.00 και 17.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 15 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, μεταξύ 17.00 και 18.00 η διάρκεια    μετάδοσης    διαφημιστικών    μηνυμάτων    ανήλθε    σε    12    λεπτά    και    48
δευτερόλεπτα και μεταξύ 18.00 και 19.00 η διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων ανήλθε σε 12 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεπώλησης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του συστάσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την τήρηση του ανώτατου ορίου του ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων στο μέλλον.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε την 13η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία