ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτηση Θεραπείας του Ρ/Σ VETO 91,0 FM Ν. Κοζάνης.

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Απόφαση 101/2019 για τον Ρ/Σ VETO 91,0 FM Ν. Κοζάνης

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 21.6.2017 και ώρα 10:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ' αριθμ. 6055/5.8.2015 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΥΤΑΒΑΣ Σ. - ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ Σ. ΟΕ, ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού VETO 91,0 FM Ν. Κοζάνης, με την οποία ζητείται «να ανακληθεί ... άλλως να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμ. 37/23.1.2012 απόφαση του ΕΣΡ.». Για την υπόθεση σχηματίστηκε ο με αριθμό 542/15.9.2015 φάκελος, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη. Η Ειδική Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 931/ΕΣ/20.12.2016 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο Σπύρος Κουταβάς, ιδιοκτήτης του σταθμού. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο εκπρόσωπος του σταθμού απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Στη συνέχεια η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη.
Την 14η.5.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της, με απόντα τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου και Γεώργιο Πλειό, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος
Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας... ». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης . αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): <«4ν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».
Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:
(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.
(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος / Υπαγωγή
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ισχυρισμοί της εγκαλουμένης, προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), η υπόθεση έχεις ως εξής: Με την υπ’ αριθμ. 111/22.3.2011 απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ επεβλήθη στην εγκαλουμένη εταιρεία - ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού VETO 91,0 FM Ν. Κοζάνης - η διοικητική κύρωση του προστίμου των 5.000 ευρώ, με την ακόλουθη αιτιολογία: «Πρόκειται περί ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος κατά την από 6.11.2007 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του είναι μη ενημερωτικός. Πάρα ταύτα σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ενημερωτικό με δημοσιογραφικές εκπομπές και πολιτικές συνεντεύξεις και συζητήσεις. Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι με την 480/19.10.2009 απόφαση του ΕΣΡ απορρίφθηκε αίτηση δικτυώσεως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον ενημερωτικό σταθμό REAL FM 97,8 Νομού Αττικής για να αποφευχθεί η αλλοίωση της μορφής του υπό κρίση ραδιοφωνικού σταθμού από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου». Κατ’ αυτής η εγκαλουμένη άσκησε αίτηση θεραπείας, η οποία απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 37/23.1.2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ.
Κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως, αλλά και κατά της πρώτης, υποβάλλεται η κρινόμενη (δεύτερη) αίτηση θεραπείας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 6055/5.8.2015), γίνεται δε επίκληση (με το υποβληθέν υπόμνημα) εγγράφου του σωματείου «Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης» (με ημερομηνία 6.6.2011) που απευθύνεται «προς τα ΜΜΕ», και με την οποία αμφισβητείται η ουσιαστική ορθότητα της προσβαλλόμενης απόφασης. Έτσι, δεν προσκομίζεται κανένα «νέο δεδομένο» υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα. Κατά συνέπεια, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 6055/5.8.2015 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΤΑΒΑΣ Σ. - ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ Σ. ΟΕ», ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού VETO 91,0 FM Ν. Κοζάνης, με την οποία ζητείται να «ακυρωθεί η προσβαλλομένη, άλλως να μεταρρυθμιστεί η επιβληθείσα κύρωση σε σύσταση».
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 14η Μαΐου 2019 και δημοσιεύτηκε την 29η Ιουλίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ