ΕΡΤ: Καταβολή ποσού για χρήση ραδιοφωνικών προγραμμάτων Euroradio Notturno της EBU.

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 6o : Καταβολή ποσού για χρήση ραδιοφωνικών προγραμμάτων Euroradio Notturno της EBU.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ραδιοφωνίας με αρ. πρωτ. : 92/25.7.2019, σχετικά με το πρόγραμμα Euroradio Notturno της EBU, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 31.710,00 CHF, πλέον ΦΠΑ και φόρων 5%, για τη χρήση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Euroradio Notturno 2019 της EBU που μεταδίδονται καθημερινά από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 197 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-07-2019 - Αρ. Πρωτ. : 2851