ΕΣΡ: Επιβολή Κύρωσης Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας στον Τ/Σ ΑΙΓΑΙΟ TV.

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Απόφαση 120/2019 για τον Τ/Σ ΑΙΓΑΙΟ ΤV

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 1.4.2019 και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο Ευαγγελία Μήτρου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Βασίλειος Καραποστόλης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η μη υποβολή στοιχείων από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού ΑΙΓΑΙΟ ΤV και οι καταγγελίες (ισχυρισμοί) του Αγαθοκλή Μαργώνη που αφορούσαν αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 227/4-7-2018, ο οποίος αρχικά χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πάρη Καρατζόγλου και εν συνεχεία στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Στη συνέχεια η τελευταία υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 635/26.6.2019 εισήγησή της.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας παρέστη ο δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Σφακιανάκης ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να υποβάλει υπόμνημα και έγγραφα έως την 16.4.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Υπεβλήθη δε την ίδια ημέρα το με αριθμό πρωτ.1959/1.4.2019 υπόμνημα καθώς και σχετικά έγγραφα. Tην 16.4.2019 ο σταθμός ζήτησε παράταση 10 επιπλέον ημερών για την συμπλήρωση του φακέλου και την υποβολή των εκζητηθέντων εγγράφων. Ο σταθμός δεν υπέβαλε τελικά κανένα πρόσθετο στοιχείο πέραν όσων είχαν υποβληθεί κατά την παράσταση ενώπιον της Ολομελείας την 1.4.2019.
Την 9.07.2019 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γιώργο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, τα οποία εκλήθησαν νομίμως. Σημειώνεται ότι το μέλος Δήμητρα Παπαδοπούλου δεν προσήλθε λόγω λήξεως της θητείας της. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τον απόντα κατά την συζήτηση Βασίλειο Καραποστόλη αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Παρέστη επίσης η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
2. Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της 4 πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει...». Η συνταγματική αυτή ρύθμιση περιέχει επομένως επιφύλαξη υπέρ του κοινού νομοθέτη να προσδιορίσει κατά περίπτωση τον τρόπο με τον οποίον θα καθίσταται γνωστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς επίσης η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ομοίως εξουσιοδοτείται ο κοινός νομοθέτης να καθορίσει και την έκταση στην οποία θα λαμβάνει χώραν ο έλεγχος αυτός.
3. Στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 4339/2015, ορίζεται : «Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, [εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή], σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 «,τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α` 279).» Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η υποψήφια για αδειοδότηση εταιρεία οφείλει να αποδείξει αφενός μεν ότι έκαστος των μετόχων της έχει (ο ίδιος) την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την συμμετοχή του σ’ αυτήν (εταιρεία), αφετέρου δε την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης της συμμετοχής αυτής.
4. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελέγχεται όχι μόνο κατά την χορήγηση της αδείας αλλά και μετά από αυτήν, ιδίως δε όταν πραγματοποιείται αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης. Το άρθρο 1 παρ. 13 του Ν 2328/1995 το οποίο εξακολουθεί να ισχύει (άρθρο 14 παρ. 3 του Ν 4339/2015) ορίζει: «Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών. …. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 23281 1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Κατά συνέπεια, το ΕΣΡ, οφείλει να ελέγχει (και αυτεπαγγέλτως) την συνδρομή των προϋποθέσεων κατοχής της αδείας, και ιδίως εκείνων που συνδέονται με την διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όχι μόνο κατά την χορήγηση των αδειών αλλά και οσάκις επέρχεται μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης των αδειούχων εταιρειών. Περαιτέρω, α) Η παράγραφος 14 του ιδίου άρθρου ορίζει: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές του ή τις μετοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η παράβαση της διάταξης αυτής εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα.» β)Το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν 2328/1995, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει ορίζει :«Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού,…..» γ) Το άρθρο 10Α παρ. 1 α του ΠΔ 213/1995 : «Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας….τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων όπου καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία όλων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαφημιστικών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και έκδοσης ημερησίων ή μη εφημερίδων, η υποβολή των οποίων προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή και από άλλες συναφείς διατάξεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές». δ) Κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 310/1995 (και στο μέτρο που εξακολουθεί να ισχύει) : «1. Στη μερίδα κάθε επιχείρησης που τηρείται στο οριζόμενο από το Π.Δ. 213/1995 ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., καταχωρούνται με μέριμνα των ενδιαφερομένων και ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης, τα εξής στοιχεία:
α. Τα στοιχεία που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ` αριθ. Κ3-4114/22-31.12.1986 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ Β` 946), όπως αυτή ισχύει.
β. Οι καταστάσεις, οι δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή του Ν. 2328/1995 ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διατάξεως». Περαιτέρω, το άρθρο 3 του ιδίου ΠΔ ορίζει «2. Προϋπόθεση για τη λήψη και κατοχή άδειας λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την ίδρυση και την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι τηλεοπτικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα, μέχρι φυσικού προσώπου, των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο…. . Η υποχρέωση υποβολή της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών τηλεοπτικών α.ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα, μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα του επομένου μήνα.
3. Οι γενικές και ειδικές αναλυτικές καταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου δημοσιεύονται υποχρεωτικώς κάθε έτος κατά το μήνα Ιανουάριο, με επιμέλεια του προέδρου του Ε.Σ.Ρ., σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
4. Οι μέτοχοι των τηλεοπτικών ανωνύμων εταιρειών καθώς και τα μέλη οργάνων της διοίκησης των εταιρειών αυτών υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους.
α. Αντίγραφο της δηλώσεως των άρθρων 24 και 25 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α` 155).
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων .. 11 παρ. 1 στοιχ. ε`, και 12 παρ. 15 του Ν. 2328/1995.
δ. … ε. στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) εφόσον πρόκειται για μετόχους που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών μεγαλύτερο ….
6. Οι τηλεοπτικές εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν δια του νομίμου αντιπροσώπου τους στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.:
α. Επίσημα αντίγραφα όλων των πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 13 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995. Οι πράξεις αυτές πρέπει να περιβάλλονται το συμβολαιογραφικό τύπο, εκτός από τη μεταβίβαση μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εφόσον η μεταβίβαση αυτή εμφανίζεται στο πινάκιο συναλλαγών του οικείου χρηματιστηρίου αξιών.
β. Αντίγραφο του ισολογισμού και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεών τους.
γ. Πλήρη κατάλογο των εργαζομένων σε αυτές προσώπων με σχέση εξηρτημένης εργασίας. Ο κατάλογος αυτός υποβάλλεται κάθε 1η των μηνών Φεβρουαρίου και Αυγούστου. Αντί του καταλόγου αυτού μπορούν να υποβάλλονται οι αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
7. Σε περίπτωση υποβολής ελλιπών στοιχείων το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας τάσσει στους ενδιαφερόμενους εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.
8. Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του … για τη νόμιμη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών, επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την περίπτωση α` της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.»
Από το συνδυασμό και την τελολογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα: (Α) Η έλλειψη κάποιας από τις νόμιμες προϋποθέσεις στο πρόσωπο νεοεισερχόμενου μετόχου (όπως είναι και η αδυναμία παροχής στοιχείων για την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης της αγοράς των μετοχών ή η συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων) καθιστά υποχρεωτική την μεταβίβαση εκ μέρους αυτού των μετοχών του και τον αποκλεισμό του από τα όργανά της εταιρείας, σε περίπτωση δε που για την «παράβαση της διάταξης» ευθύνεται αποδεδειγμένα (κατά την κρίση του ΕΣΡ) η λειτουργούσα τον σταθμό εταιρεία, θεσπίζεται ως κύρωση η «ανάκληση της άδειας». (Β) Ο Νομοθέτης θέλησε, στο πλαίσιο της σχετικής συνταγματικής ρύθμισης, αφενός μεν να καθίστανται υποχρεωτικώς γνωστά (στο ΕΣΡ) όλα τα φυσικά πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν (κυρίως οικονομικά) την λειτουργούσα ή την μέλλουσα να λειτουργήσει τηλεοπτικό (ή ραδιοφωνικό) σταθμό εταιρεία, αφετέρου δε να επεκτείνεται υποχρεωτικώς (και) σε αυτά ο έλεγχος απόκτησης των οικονομικών μέσων για την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η μη υποβολή δε από τις ελεγχόμενες εταιρείες των προβλεπόμενων στο νόμο στοιχείων αλλά και κάθε στοιχείου, που το ΕΣΡ ζητά να υποβληθεί στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του συνιστά αντικειμενικώς διοικητικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. (Γ) Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν τόσο τους αδειοδοτηθέντες τηλεοπτικούς σταθμούς, όσο και όσους λειτουργούν με βάση μεταβατικές διατάξεις, δεδομένου ότι η αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.

ΙΙ. Πραγματικό μέροςΤο ΕΣΡ με τα υπ’ αριθμ πρωτ. 1108/2.3.2018 και 3297/2018 έγγραφά του προς την εγκαλούμενη εταιρεία, της γνωστοποίησε τις καταγγελίες του Αγαθοκλή Μαργώνη και ζήτησε να τοποθετηθεί επί των ισχυρισμών που αφορούσαν στην αλλαγή της μετοχικής της σύνθεσης. Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν απάντησε και μετά ταύτα, το ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ πρωτ. 1291/2019 κλήση κάλεσε την εταιρεία σε εξηγήσεις για ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 17 του Ν 2328/1995. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα την 1.4.2019. Η εταιρεία εκπροσωπήθηκε δια του Δημητρίου Σφακιανάκη δικηγόρου Αθηνών ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να υποβάλει υπόμνημα και έγγραφα έως την 16.4.2019. Υπεβλήθη δε την ίδια ημέρα το με αριθμό πρωτ. 1959/1.4.2019 υπόμνημα και σχετικά έγγραφα (στοιχεία από το ΓΕΜΗ, το καταστατικό της εταιρείας, μη υπογεγραμμένες ΥΔ των μετόχων). Tην 16.4.2019 ο σταθμός ζήτησε παράταση 10 επιπλέον ημερών για την συμπλήρωση του φακέλου και την υποβολή των εκζητηθέντων εγγράφων καθώς και των στοιχείων του ΠΔ 310/1996 τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στο ΕΣΡ από το 2017 και σε έγχαρτη μορφή από το 2013. Ο σταθμός δεν υπέβαλε κανένα πρόσθετο στοιχείο πέραν όσων είχαν υποβληθεί κατά την παράσταση ενώπιον της Ολομέλειας την 1.4.2019.
Επιπροσθέτως, από τα υποβληθέντα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι η εταιρία στερείται διοικητικού συμβουλίου, αφού η θητεία του προηγούμενου έληξε την 30.6.2018 όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ (έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1788/27.3.2019) . Από το πρακτικό της ΓΣ της 1.8.2018, το οποίο υπεβλήθη σε φωτοτυπία από την ελεγχόμενη εταιρεία, προκύπτει επίσης ότι έχει γίνει αλλαγή στην μετοχική της σύνθεση, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί στο ΕΣΡ. Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί στο ΓΕΜΗ η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου που έγινε την ίδια μέρα.

IΙΙ. Υπαγωγή
Υπό τα εκτεθέντα, η παράλειψη της εγκαλουμένης να γνωστοποιήσει στο ΕΣΡ τα στοιχεία που αφορούν στην λειτουργία της, και ιδίως εκείνα που αφορούν στην μετοχική της σύνθεση και στην ταυτότητα των μετόχων της, συνιστά το διοικητικό αδίκημα που προβλέπεται από τους αναφερόμενους στο νομικό μέρος κανόνες. Κατά συνέπεια, πρέπει αυτό να γίνει δεκτό και να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση, και δη εκείνη της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού επί μια εβδομάδα (κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό), κύρωση που κρίνεται, ανάλογη κυρίως προς την σοβαρότητα της παράβασης, αλλά και προς τις περιγραφείσες ως άνω ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το αδίκημα διεπράχθη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:
Δέχεται ότι η εγκαλούμενη εταιρεία « ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΕ», φορέας του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΑΙΟ ΤV» τέλεσε (εκ προθέσεως) το διοικητικό αδίκημα που αναφέρεται στο σκεπτικό.

Επιβάλλει σ’ αυτή την κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού από την 00:01 ώρα της 23.9.2019 έως την 24:00 της 29.9.2019.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9η Ιουλίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 26η Ιουλίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ