ΕΣΡ: Έγκριση Μετάδοσης Τηλεοπτικής Εκπομπής TANWEER CLUB μέσω TANWEERCLUB.GR της TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 91/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για αυτό τόπο την 25.4.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 1874/13.4.2023 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, που εδρεύει στη Γλυφάδα, οδός Δράμας 11, για την έγκριση μη γραμμικής υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων με το όνομα «TANWEER CLUB».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 92/24.4.2023 ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 308/ΕΣ/24.4.2023 εισήγησή της.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση. Η Ειδική Επιστήμων ανέπτυξε την εισήγησή της και εν συνεχεία αποχώρησε. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφια α’ έως γ’ του Συντάγματος: «Ηραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ: «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να τηρούν τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται στο κοινό.».

3.    Κατά το άρθρο 15 παρ/φοι 5, 7, 8 και 9 του Ν 3592/2007: «5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα. (...) 7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου. 8. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού».

4.    Κατά το άρθρο 37 του Ν 4779/2021 « 1. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει, με απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυμία του παρόχου, την έδρα του, τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριμένο ή σχεδιαζόμενο προγραμματισμό μεταδόσεων ή κατάλογο προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει την κατηγορία προγραμμάτων. Αν ο σχεδιαζόμενος προγραμματισμός μεταδόσεων ή κατάλογος προγραμμάτων δεν έχει εγκριθεί από αρμόδια αρχή, η έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ. αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο οικείο μητρώο.»

Από τον συνδυασμό και την λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα:

1.    Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της τηρούν (και) το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

2.    Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού επί των προγραμμάτων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή με αντικείμενο την εποπτεία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Η έννοια της τηλεόρασης πρέπει να εννοηθεί εξελικτικά, δηλαδή με βάση τα ισχύοντα στην συγκεκριμένη αγορά, η οποία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια λόγω της σύγκλισης των τηλεοπτικών υπηρεσιών με το διαδίκτυο.

3.    Εκτός των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, για την αδειοδότηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4339/2015, οι λοιποί πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να μεταδώσουν ένα πρόγραμμα, οφείλουν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο διενεργεί έλεγχο τήρησης των ισχυόντων κανόνων περιεχομένου, εφόσον το πρόγραμμα δεν έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δε διότι, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ), το πρόγραμμα που μεταδίδεται από πάροχο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος θεωρείται ότι πληροί τους όρους της Οδηγίας και γι’ αυτό μεταδίδεται, κατ’ αρχήν, ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη.

4.    Μετά την έγκριση του σχεδιαζόμενου προγραμματισμού ή καταλόγου, ακολουθεί η εγγραφή του παρόχου, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, και της υπηρεσίας στα οικεία Μητρώα ου ΕΣΡ.

II. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1.    Η αιτούσα εταιρεία «TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» εδρεύει στην Γλυφάδα,
επί της οδού Δράμας 11.

2.    Η εταιρεία εκπροσωπείται υπό: του Τζώζεφ Σαμάν του Τζαμίλ, εκτελεστικού μέλους, του Ιωάννη Καλφάκου του Θεοδωρου, μη εκτελεστικού μέλους, του Διονυσίου Σαμιώτη του Γεωργίου, μη εκτελεστικού μέλους, και του Αρούζια Ασλάμ Καν του Σαρντάρα, μη εκτελεστικού μέλους.

3.    Μοναδικός εταίρος είναι ο Τζώζεφ Σαμάν του Τζαμίλ.

4.    Η εταιρεία έχει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 007812001000 και έχει ως καταστατικό σκοπό την διανομή και πάσης φύσεως εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, video gameς software και εν γένει οπτικοακουστικού και ψηφιακού περιεχομένου, με κάθε τρόπο και μέσο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παραγωγή και συμπαραγωγή και οργάνωση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου, την δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου,
ιστοτόπων με οπτικοακουστικό περιεχόμενο και άλλων.

5.    Κατά συνέπεια, παραδεκτώς υποβάλλεται η αίτηση για έγκριση της μετάδοσης τηλεοπτικής εκπομπής (αρ. πρωτ. 6139/2022).

6.    Η εταιρεία αιτείται την έγκριση μη γραμμικής υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, ψυχαγωγικού περιεχομένου με το όνομα “TANWEER CLUB» η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω ιστοσελίδας «TANWEERCLUB.GR» και θα μεταδίδεται στη ελληνική γλώσσα. 

7.    Τα προγράμματα θα είναι ψυχαγωγικού περιεχομένου και συγκεκριμένα κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές ταινίες και σειρές μυθοπλασίας.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών κρίνεται ότι η αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1.    Εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, που εδρεύει στην Γλυφάδα, επί της οδού Δράμας 11, για την μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής με τον τίτλο “TANWEER CLUB», η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω ιστοσελίδας «TANWEERCLUB.GR», κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

2.    Υπενθυμίζει στην πάροχο τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την υπ’ αρ. 106/7.6.2019 Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων» και το άρθρο 7 του Ν 4779/2021 (πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας).

3.    Υπενθυμίζει στην πάροχο την υποχρέωσή της να ενημερώσει το ΕΣΡ για την έναρξη παροχής της υπηρεσίας καθώς και για τον διαδικτυακό τόπο ή την πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο ή άλλη, μέσω των οποίων θα παρέχεται η υπηρεσία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 25η Απριλίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 22α Μαΐου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 91/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ -  22α Μαΐου 2023

Στην ίδια κατηγορία