ΕΚΟΜΕ: Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου Η ΓΕΦΥΡΑ (Κύκλος 10 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας) της ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση ΕΚΟΜΕ ΑΕ με Θέμα: Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0471869 και τίτλο «Η ΓΕΦΥΡΑ» (Κύκλος 10 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ» και του Δικαιούχου της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «ANTENNA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρ. ΕΞ 2076/16.05.2023 Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. A.E. πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό Ψ2ΠΟΕ-0471869 και τίτλο «Η ΓΕΦΥΡΑ» (Κύκλος 10 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ» και του Δικαιούχου της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «ANTENNA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο, υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Κεφαλαίου Δ' του ν. 4487/2017 όπως ισχύει, με την υπ' αρ. υπ' αρ. 20090 ΕΞ 2022 ΥΨηΔ 24.05.2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Η ΓΕΦΥΡΑ» (Κύκλος 10 Επεισοδίων Τηλεοπτικής Σειράς Μυθοπλασίας), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει», (Α.Π. Περίληψης Απόφασης 20730/ 27.05.2022, ΑΔΑ: 9ΚΖΟ46ΜΤΛΠ-4ΒΘ).

Το ποσό της επιχορήγησης του Δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου με την επωνυμία «ANTENNA TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο καθορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα έξι ευρώ (584.036,00€), σύμφωνα με την από 18 Απριλίου 2023 Έκθεση του ορισμένου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Δημήτριου Ν. Δρόσου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31371 της ελεγκτικής εταιρείας AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ι.Κ.Ε με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 175, η οποία διαπιστώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΟΜΕ ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του ν.4487/2017 (ΕΞ2063/2023) και ως εκ τούτου διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω Απόφαση υπαγωγής πιστοποιήθηκαν και καθορίστηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Δημήτριο Ν. Δρόσο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31371 της ελεγκτικής εταιρείας AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ι.Κ.Ε με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 175 στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων και ενενήντα ευρώ (1.460.090,00€). Η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 40%) ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα έξι ευρώ (584.036,00 €).

Η Περίληψη αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «Διαύγεια» κατά τα διαλαμβανόμενα της παρ.1 του α. 10 του ν.4704/2020 (Α'133) η οποία τροποποιεί την παρ.2 του α. 37 του ν.4487/2017 (Α'116).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.
Παναγιώτης Κουάνης

Πληροφορίες: www.ekome.media/el 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ AΕ) -  16 Mαΐου 2023 - ΠΕΞ 2077

Στην ίδια κατηγορία