ΕΣΡ: Χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ.

Διαβάστε την απόφαση 117-2019 για την οριστική προεπιλογή της εταιρείας «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας.Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» την Τρίτη 2.7.2019 και ώρα 13:00 προκειμένου να συζητήσει επί του κατωτέρω θέματος. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Γ εώργιο Πλειό. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η σύνταξη του οριστικού καταλόγου προεπιλεγέντων για τη χορήγηση άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4339/2015 και το Στοιχείο 5.2.1 της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ.
Εκλήθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι ειδικοί επιστήμονες- εισηγητές Χάρις Τσίγκου, νομικός, και Απόστολος Χριστόπουλος, οικονομολόγος, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν.

Η Ολομέλεια στη συνέχεια διασκέφθηκε και ύστερα από συζήτηση,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2. Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει...». Η παραπάνω συνταγματική ρύθμιση περιέχει επομένως επιφύλαξη υπέρ του κοινού νομοθέτη να προσδιορίσει κατά περίπτωση τον τρόπο με τον οποίον θα καθίσταται γνωστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς επίσης η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ομοίως εξουσιοδοτείται ο κοινός νομοθέτης να καθορίσει και την έκταση στην οποία θα λαμβάνει χώρα ο έλεγχος αυτός.

3. Με το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 ορίζονταν τα εξής: «Ο υποψήφιος και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στον υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005». Ερμηνεύοντας την παραπάνω ρύθμιση στο πλαίσιο του ελέγχου μεταβίβασης των μετοχών των τηλεοπτικών επιχειρήσεων (και συνεπώς όχι της αδειοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης), το ΕΣΡ έκρινε ότι ο οικονομικός έλεγχος απόκτησης των μετοχών περιορίζεται στον άμεσο μέτοχο της ελεγχόμενης επιχείρησης (στο πρόσωπο επομένως που απέκτησε τις μετοχές αυτές) χωρίς να επεκτείνεται και στους έμμεσους μετόχους της εταιρείας.

4. Επακολούθησε ωστόσο η έκδοση του Ν. 4339/2015, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψιν και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που πρότεινε το ίδιο το ΕΣΡ αυστηροποίησε σημαντικά τον κατά τις συνταγματικές επιταγές επιβαλλόμενο έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των μέσων χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης. Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 3 του νόμου αυτού προβλέφθηκαν τα εξής: «Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που είναι κύριοι ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α' 279)». Στο άρθρο 5 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέφθηκαν επίσης τα εξής: «1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η ίδια υποχρέωση ονομαστικοποίησης επιβάλλεται και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους των υποψηφίων καθώς και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους αυτών, διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου. Σε τελικό βαθμό, οι μετοχές των μετόχων εταιριών των υποψηφίων ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα... 3. Η υποψήφια εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματικοί μέτοχοι της εταιρίας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου που κατέχουν ή ελέγχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3691/2008 (Α' 166)». Για τον έλεγχο εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας... 5. Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησής της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους». Από το σύνολο των παραπάνω ρυθμίσεων προκύπτει σαφώς ότι ο κοινός νομοθέτης θέλησε, στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που του παρέχει η σχετική συνταγματική ρύθμιση, αφενός να καθίστανται γνωστά όλα τα πραγματικά πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο ελέγχουν τελικώς την υποψήφια εταιρεία και αφετέρου να επεκτείνεται υποχρεωτικώς ο έλεγχος απόκτησης των οικονομικών μέσων συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της υποψηφίας και στους έμμεσους μετόχους της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εύρεση των χρηματικών πόρων που σχηματίζουν τα κεφάλαια αυτής. Ειδικότερα μάλιστα όταν τα υπό κρίση κεφάλαια προέρχονται όχι από ελεγμένους ίδιους χρηματικούς πόρους του άμεσου μετόχου και από χρηματοδότηση που ο τελευταίος έχει λάβει από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από άλλους νόμιμους και θεσμικώς επιτρεπόμενους φορείς, είναι νομικώς υποχρεωτική η επέκταση του οικονομικού ελέγχου σε τέτοιο βάθος μέχρι να βρεθεί η πραγματική προέλευση των κεφαλαίων της υποψηφίας και να πιστοποιηθεί η αληθινή ταυτότητα των προσώπων που τελικώς συνδέονται με την καταβολή τους.

5. Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4339/2015 ορίζει τα εξής: «Συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προεπιλογή έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ.. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης αυτής, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να κρίνει επ ’ αυτής, καθορίζονται με την προκήρυξη». Εξάλλου, το άρθρο 13 παρ. 7 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπει τα εξής: «Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά. Οι προβλεπόμενες από το ν. 4412/2016 προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. Η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας». Τέλος, η Προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ ορίζει τα εξής: «5.2.2. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ. κατά των προσωρινών καταλόγων της παραπάνω παραγράφου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας. 5.2.3. Μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβαλλόμενων ενστάσεων και την οριστικοποίηση του πρακτικού προεπιλογής (άλλως μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων), το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και κατάλογο των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. Οι προεπιλεγέντες και οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι ενημερώνονται ταυτόχρονα και με συστημένη επιστολή. Στους αποκλεισθέντες υποψηφίους επιστρέφονται και οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές τους, εκτός αν συντρέχει λόγος κατάπτωσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας... 8.2.1. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης-προδικαστικής προσφυγής ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. κατά του καταλόγου των προεπιλεγόμενων και των αποκλειόμενων από τη δημοπρασία υποψηφίων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του καταλόγου αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1. της παρούσας. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης-προδικαστικής προσφυγής απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (€ 15.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης-προδικαστικής προσφυγής του... 8.2.3. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει την ένσταση- προδικαστική προσφυγή εντός δώδεκα (12) ημερών από την κατάθεση αυτής. Η πράξη προσδιορισμού της ημέρας και της ώρας της εξέτασης κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες νωρίτερα στον προσφεύγοντα, σε όποιους έχουν τυχόν ασκήσει παρέμβαση και σε εκείνους κατά των οποίων τυχόν στρέφεται η προσφυγή. 8.2.4. Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της ένστασης-προδικαστικής προσφυγής εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα εξέτασης αυτής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (www.esr.gr) και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σε όποιους έχουν τυχόν ασκήσει παρέμβαση και σε εκείνους κατά των οποίων τυχόν στρέφεται η προσφυγή. Η άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της ένστασης- προδικαστικής προσφυγής».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Με την Προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β' 22/14.1.2019) προκηρύχθηκαν δύο (2) άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 28η.2.2019.
Με βάση την Προκήρυξη 1/2019 ΕΣΡ υπεβλήθηκε μια (1) αίτηση υποψήφιας παρόχου περιεχομένου με τα ακόλουθα στοιχεία:Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της ως άνω υποψηφιότητας, οι ορισθέντες Εισηγητές υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους και ακολούθως με την Απόφαση 115/2019 του ΕΣΡ η αίτηση της υποψήφιας εταιρείας κρίθηκε ομοφώνως ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων και της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ.
Η υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακηρύχθηκε προσωρινώς επιλεγείσα και με την ίδια ως άνω Απόφαση του ΕΣΡ τάχθηκε προθεσμία για υποβολή ενστάσεων δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση και επίδοση της απόφασης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Κεφάλαιο 8.2. της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ. Η επίδοση της απόφασης έλαβε χώρα την 14η Ιουνίου 2019 (βλ. σχετικό αποδεικτικό επίδοσης του υπαλλήλου του ΕΣΡ Νικολάου Σχίζα). 
Η ταχθείσα προθεσμία υποβολής ενστάσεων παρήλθε την Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019, χωρίς να υποβληθεί ένσταση και ενόψει αυτών πρέπει η αιτούσα εταιρεία να ανακηρυχθεί οριστικώς προεπιλεγείσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Ανακηρύσσει οριστικώς προεπιλεγείσα για τη χορήγηση της άδειας που προκηρύχθηκε με βάση την Προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ την μοναδική υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 2α Ιουλίου 2019 και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Για να μεταβείτε στη σελίδα της Προκήρυξης, κάντε κλικ εδώ.

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 2 Ιουλίου 2019

Στην ίδια κατηγορία