ΕΡΤ: Διαγωνισμός Προμήθειας Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Διάρκειας 12 Μηνών.

Διαβάστε ακολούθως την Περίληψη της Διακήρυξης με τον τίτλο: Η ΕΡΤ Α.Ε. Προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου με Τίτλο: Προμήθεια Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Διάρκειας Δώδεκα (12) Μηνών.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή
Πληροφορίες: Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 210-6075731 - Fax: 210-6075744 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας ζωντανών και ηχογραφημένων ραδιοφωνικών προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αγία Παρασκευή Αττικής και σε έξι (6) περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Κωδικός CPV: 92370000-5.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
Α. Να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
Β. Να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: από την επόμενη της ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 16/07/2019 ΩΡΑ 22:00 μμ Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 23/07/2019 ΩΡΑ 12:00 μμ Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 03/06/2019

Προθεσμία έναρξης παροχής υπηρεσίας: Την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός: Τριακόσιες Εβδομήντα Πέντε χιλιάδες Ευρώ (375.000,00€) πλέον ΦΠΑ για το σύνολο του έργου.
Για τις υπηρεσίες ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αγία Παρασκευή Αττικής: Διακόσιες Πενήντα χιλιάδες Ευρώ (250.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Για τις υπηρεσίες ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. σε έξι (6) περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς: Εκατόν Είκοσι Πέντε χιλιάδες Ευρώ (125.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Διάρκεια Έργου: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συμπράξεις, κ.τ.λ.) ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη - Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α' 139) ή είναι εγκατεστημένα στα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κύριος τόπος παροχής των υπηρεσιών:

1.  Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

2.  Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ στις ακόλουθες πόλεις:
-    Ζάκυνθος.
-    Ηράκλειο Κρήτης.
-    Καβάλα.
-    Λάρισα.
-    Κομοτηνή.
-    Τρίπολη.

Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
 
Εγγυήσεις που απαιτούνται:
-    Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, ύψους δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού του προς ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας κατ' ελάχιστον εννέα (9) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
-    Εγγυητική Επιστολή Καλής και Προσήκουσας Εκτέλεσης των όρων σύμβασης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο της σύμβασής, όπως ο τελευταίος ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκεινται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gOV.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr, στην επιλογή «ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Περίληψη Διακήρυξης - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ.Πρωτ: 8537 - Αγ. Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2019