ΕΡΤ: Αποφάσεις για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας κονσολών ήχου.

Διαβάστε ακολούθως τις αποφάσεις της ΕΡΤ με Θέμα: «Τροποποίηση όρου της διακήρυξης για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την με αριθμ. πρωτ. 4725/11-4-2019 (ΑΔΑΜ:Ρ8Ό0004780133) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ», με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 4/6/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 
8.    Την από 27/5/2019 επιστολή της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία στον κατάλογο κυριοτέρων παραδόσεων (όρος 2.2.9.2. περ. Β4 της διακήρυξης)
9.    Το με αριθμ. Πρωτ. 22/31-5-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση του όρου 2.2.9.2. περ. Β4 της διακήρυξης.
10.  Το ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 31/5/2019 του Τμ. Ανάπτυξης Τ/Ο της Δ.Α. & Τ.Υ. της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο προτείνει την παράταση μιας εβδομάδας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση του Πίνακα Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνεται στον όρο 2.2.9.2 περ. Β.4 της διακήρυξης με αριθμ. Πρωτ. 4725/11-4-2019 για το έργο «Προμήθεια Τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε.», ως ακολούθως:

           
2. Την παράταση της ημερομηνίας κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον με αριθμ. Πρωτ. 4725/11-4-2019 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε.». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών ορίζεται η 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ως επακόλουθο της ανωτέρω παράτασης, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φυσικών φακέλων είναι η 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή, η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 και η αποσφράγιση των φυσικών φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών θα γίνει την 19η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Επίσης τροποποιείται ο χρόνος ισχύος των προσφορών και της εγγύησης συμμετοχής ως ακολούθως: Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν μέχρι την 19/06/2020 (όρος 2.4.5.της διακήρυξης) και η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει κατ' ελάχιστο έως την 19/7/2020 (όρος 2.2.2.1 της διακήρυξης)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ.Πρωτ: 8302 - Αγ. Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2019