ΕΡΤ: Προμήθεια 8 Κωδικοποιητών/Αποκωδικοποιητών CODEC ήχου μέσω δικτύου IP.

Απόφαση με Θέμα: «Προμήθεια οχτώ (8) Κωδικοποιητών/Αποκωδικοποιητών CODEC ήχου μέσω δικτύου IP».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την από 26/03/2019 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την προμήθεια οχτώ (8) Κωδικοποιητών/Αποκωδικοποιητών CODEC ήχου μέσω δικτύου IP (CPV:32210000-8), σύμφωνα με τις συνημμένες σε αυτή, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογιζόμενου κόστους 19.900,00€ πλέον ΦΠΑ. 
8.    Την από 23/4/2019 ηλεκτρονική πρόσκληση που στείλαμε και την μοναδική προσφορά που λάβαμε από την εταιρεία CALPRO ΙΚΕ (18.200,00€ πλέον ΦΠΑ).
9.    Την από 07/05/2019 ηλεκτρονική επιστολή της ΓΔ ΤΕΧΝΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με την οποία επιβεβαίωσε την τεχνική καταλληλότητα των προσφορών που λάβαμε.
10.   Το υπ' αριθμ. 158/28-03-2019, θ,1ο, πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.
11.   Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4819/12-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Γ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019. (ΑΤΕ:16-02415, ΔΕΣΜ:16-02369, ΛΟΓ:12.00.00).
12.    Την με Αρ. Πρωτ.: 7227/22-5-2009 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΠΗ465Θ1Ε-Τ6Θ), για την Αποδέσμευση Πίστωσης. (ΑΔΕΣ:16-01764)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απ' ευθείας ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας οχτώ (8) Κωδικοποιητών/Αποκωδικοποιητών CODEC ήχου μέσω δικτύου IP (CPV:32210000-8), όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την από 06/05/2019 προσφορά της αναδόχου εταιρείας CALPRO IKE (Αντήνορος 16-18, Αθήνα, ΑΦΜ:800717873, Δ.Ο.Υ.:ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ).

 

Παράδοσης και ολοκλήρωσης των εργασιών: Εντός 3-4 εβδομάδων, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Αποθήκη Τ/Ο. Υπεύθυνοι Παραλαβής: Μάικ Νιούτζιεντ, Μάνος Λυδάκης, Χρυσάνθη Χουνταλά.
Χρόνος Εγγύησης: Δύο (2) έτη.
Ανταλλακτικά: Δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών για επόμενα επτά (7) έτη.
Τεχνική Υποστήριξη: Customer Service Line, 16 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των υλικών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση των υλικών.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.200,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ήτοι συνολικά 0,0622%).
 
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018, ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ

Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ Α.Ε. - 22-05-2019 - Αριθμ. Πρωτ: 7282