ΕΡΤ3: Προμήθεια Συστήματος Ασυρμάτων Μικροφώνων Sony για Στούντιο 2/Ειδήσεων.

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 2 /ΕΙΔΗΣΕΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 102/16-11-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και ο διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δύο μελών του Δ.Σ.».
4.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1847/29.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 143/29.09.2017, θέμα 5ο): « Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
5.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 177/21.11.2018, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
6.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:19ΡΕ0004718092 του Τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια ενός συστήματος ασύρματων μικροφώνων για το Στούντιο 2 των Ειδήσεων (CPVS 32341000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.990,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8.    Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2019, (Entersoft: ATE- 15-00620, ΔΕΣΜ-15-00613, ΑΔΕΣ-15-00594).
9.    Την από 18.03.2019 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών, με τη διαδικασία της λήψης προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
10.    Το πρακτικό Νο. 157/19.03.2019 θέμα 13ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της
11.    Την με αρ. πρωτ. Θ606/04.04.2019 Απόφαση Διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος ασύρματων μικροφώνων για το στούντιο 2 Ειδήσεων της ΕΡΤ3 & Ορισμού Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
12.    Την από 04.04.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ στις εταιρίες: Ariston Broadcast & Telecom Solutions SA, Α. Βερροιόπουλος, BLK Οπτικοακουστικά Μέσα ΕΠΕ, Calavitis SA, Telmaco AE, SPECTRAtech AE, Bon Studio AEBE, AMY AE, Γ. Δ. Μωραΐτης-Comart, SOUNDMAZE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΚΕ, Audigys, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ ΟΕ,
13.    Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρίες: Ariston Broadcast & Telecom Solution SA, SOUNDMAZE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΚΕ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. και ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ ΟΕ 
14.    Το με αρ. πρωτ. Θ779/08.05.2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το οποίο οι προσφορές των Φ.ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ και Αφοί Ρέσσου ΟΕ απορρίπτονται διότι τα προσφερόμενα συστήματα δεν πληρούν τον απαράβατο όρο: «Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί σαν spectrum analyzer για το επιθυμητό εύρος συχνοτήτων, με στόχο την εύρεση και διάθεση καναλιών ελεύθερων από παρεμβολές. Σε περίπτωση παρεμβολών, η μεταγωγή της συχνότητας του πομπού σε μια άλλη ελεύθερη από παρεμβολές, πρέπει να γίνεται αυτόματα.»
Οι προσφορές των εταιριών ΑRISTON BTS SA και SOUNDMAZE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΚΕ είναι πλήρεις και αξιολογήθηκαν από την επιτροπή.
15.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας ενός συστήματος ασύρματων μικροφώνων, στην επιχείρηση ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS SA (ΑΦΜ: 998935778, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ , η οποία εδρεύει επί της οδού Δημητρακοπούλου 32, Τ.Κ.17563, Παλαιό Φάληρο Αθήνα), στη συνολική τιμή των 16.411,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 06.04.2019 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Δ. Πρίτσιος, τηλ. 2313/338 769.
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων.
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.-ΕΡΤ3.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Η συνολική παρακράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 & άρθρο 375 παρ. 7 (άρθρο 26) Ν. 4412/2016) και αντίστοιχου ποσού υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).
Β. Την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης των 16.411€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 3688/27-03-2019 (ΑΔΑ:6ΟΗΨ465Θ1Ε-5ΨΞ) καθώς και την Απόφαση Ανάκλησης Υποχρέωσης με Αριθμ. Πρωτ.6199/08.05.2019 (ΑΔΑ:6ΗΑΓ465Θ1Ε-Λ1Ν) ΑΤΕ-15-00620/01.03.2019, ΔΕΣΜ-15-00613/08.03.2019, ΑΔΕΣ-15-00594/07.05.2019 Κωδ. Λογαριασμού: 12.00.00.0000).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ3 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ787/09.05.2019