ΕΡΤ: Ηχομόνωση & Ακουστική Βελτίωση Studio Ραδιοφωνίας από την ALPHA ACOUSTIKI (ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕ).

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: Απόφαση κατακύρωσης εκτέλεσης του έργου «ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» (CPV 45323000-7), με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν.4727/2020 « Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ.2016/2102,2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες οδηγ. 2018/1972 ) κλπ διατάξεις»

3.    Το Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.

4.    Την Α.Δ.Σ 925/20-01-2016 Πρακτικό 82 Θ.1ο «Κανονισμός Κατασκευής- Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών».

5.    Την Α.Δ.Σ 3793/09.02.2021 Πρακτικό 253, Θ.340 τροποποίηση Α.Δ.Σ 2873/20.09.2019 (πρακτικό 203,Θ2ο :Κανονισμός αρμοδιοτήτων των καταστατικών οργάνων της ΕΡΤ Α.Ε. για την έγκριση δαπανών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων του Ν.4412/2016).

6.    Την Α.Δ.Σ 2874/20-09-2019 Πρακτικό 203, Θ.30 «Ορισμός διατάκτη (άρθρο 65Ν.4270/14-άρθρο 1 Π.Δ. 80/2016)>>.

7.    Την Α.Δ.Σ 3246/29-05-2020, πρακτικό 222, Θ.2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» & Ορισμός διατάκτη του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων.

8.    Την Α.Δ.Σ 3258/29-05-2020, πρακτικό 223, Θ.1ο «Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Τομέα Τεχνολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων.

9.    Την τεχνική περιγραφή, που συνέταξε η Δ/νση Δομικών και Η/Μ Έργων της ΕΡΤ Α.Ε., με προϋπολογισμό έργου 27.280,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (22.000 ευρώ για το έργο και 5.280,00 ευρώ για το ΦΠΑ).

10.    Τα υπ'αριθμ. ΑΤΕ 16-03709/26.8.2021 & ΔΕΣΜ-16-03594/25.08.2021 πίστωσης ποσού 22.000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α,

11.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12606/27.8.2021,(ΑΔΑ: ΨΨΕΚ465Θ1Ε-ΝΨΣ) ανάληψη υποχρέωσης

12.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.12598/27.8.2021    (ΑΔΑ:6ΜΩΜ465Θ1Ε-34Η),
ΑΔΑΜ (21REQ009124964 2021.08.30) απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

13.    Την υπ'αριθμ. 12666/30.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009129438 2021-08-30) Πρόσκληση προς την ALPHA ACOUSTIKI του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14.    Την με αριθμ. πρωτ. 13011/03.09.2021 υποβολή της οικονομικής προσφοράς & δικαιολογητικών του αναδόχου εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί (λήξη υποβολής 06.09.2021).

15.    Την προσφορά του αναδόχου ποσού 21.450,00 ευρώ προ ΦΠΑ(21.450,00ευρώ & 5.148,00 ευρώ για ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.

16.    Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου

17.    Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5)εργάσιμες ημέρες

18.    Το αρ 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει,

Αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε ανάδοχο την εταιρεία «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο ALPHA ACOUSTIKI (ΑΦΜ:099828418), που εδρεύει στο Δ. Χαλανδρίου/Αττικής (ΓΕΜΗ:4207401000), η οποία προσέφερε είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ (26.598,00) ευρώ με ΦΠΑ (21.450,00 ευρώ και 5.148,00 Φ.Π.Α 24%), για την εκτέλεση του έργου «ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» (CPV 45323000-7).

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων
Ιωάννης Βουγιουκλάκης

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 07/09/2021 - Αρ. πρωτ.: 13310