ΕΡΤ3: Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας 1 Συστήματος Ασυρμάτων Μικροφώνων (STUDIO 2 - Ειδήσεων).

Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός (1) Συστήματος Ασυρμάτων Μικροφώνων για το STUDIO 2 - Ειδήσεων της ΕΡΤ3 & Ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.»
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.»
4. Τις από 22/7/2010 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ/16752 με θέμα: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων» στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και από 29/9/2010 και με αριθμ. Πρωτ. 20868 με θέμα: Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
5. Το Ν.4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
7. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.»
8. Την υπ' αριθ. 271/23-01-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «... διορισμός νέου Προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε. και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»
9. Την υπ' αριθ. 102/16.11.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «.διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και
δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»
10. Τη με αριθ. πρωτ. 1847/29.09.2017 (Πρακτικό Νο 143/29.09.2017/Θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ), η οποία αφορά στον «Ορισμό του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3»
11. Τη με αριθ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177,Θέμα 1ο, ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ) η οποία αφορά στη : «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα»
12. Την υπ. αριθ. 21/18.03.2019 αίτηση παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004718092 2019-04-02) του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της Υποδ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 - με την έκθεση σκοπιμότητας και τις επισυναπτόμενες σ'αυτήν προδιαγραφές, με ΑΤΕ-15-00620/19 & ΔΕΣΜ- 15-00613, για την Προμήθεια Συστήματος Ασύρματων Μικροφώνων για το Studio 2 Ειδήσεων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.990,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
13. Την υπ'αριθμ. 3688/27.3.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΟΗΨ465Θ1Ε-5ΨΞ)
14. Το υπ. αριθ. πρακτικό Νο 157/19.03.2019, θέμα 13ο με τη θετική γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα της προμήθειας.
15. Την ανάγκη κάλυψης των αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε.(ΕΡΤ3) με την προαναφερόμενη προμήθεια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) συστήματος ασύρματων μικροφώνων για το studio 2 των ειδήσεων της ΕΡΤ3 (CPVS:32341000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.990,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
Τις προσφορές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέσουν ή να τις αποστείλουν στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΡΤ3 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (Αγγελάκη 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 546 36 ), έως την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 14.30.
•  Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην ΕΡΤ ΑΕ όλων των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που θα ζητήσει η αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία της ΕΡΤ, καθώς και η ποσοτική-ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού.
•  Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Ήτοι η συνολική παρακράτηση ανέρχεται: σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ {άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 & άρθρο 375 παρ. 7 (άρθρο 26) Ν. 4412/2016} και σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).
•  Την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης των 19.990,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ. 3688/27.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΗΨ465Θ1Ε-5ΨΞ, ΑΤΕ-15- 00620/01.03.2019 & ΔΕΣΜ-15-00613/08.03.2019, Κωδ. Λογαριασμού: 12.00.00).
β) Τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν στον προαναφερόμενο διαγωνισμό προμήθειας αποτελούμενης από τα παρακάτω μέλη:
1. Θεόδωρο Κυρλόγλου (ΤΕΤ-1α Ηλεκτρονικών) Πρόεδρο
2. Νικόλαο Αποστολόπουλο (ΔΕ Ηχοληπτών) Τακτικό μέλος
3. Κωνσταντίνο Παπαδήμο (ΔΕΤ-2 Τεχνιτών Ραδιοζεύξεων) Τακτικό μέλος
• Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της, ενώ δε θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.
• Η αλληλογραφία που πρέπει να διεξαχθεί με τους ενδιαφερομένους προμηθευτές ή Υπηρεσιακές Μονάδες, κατά το στάδιο της τεχνικής - οικονομικής αξιολόγησης γίνεται με μέριμνα και υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής και σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΥΔΟΥ.
• Μετά την παράδοση του πορίσματος τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΥΔΟΥ ΕΡΤ3, τυχόν αλληλογραφία που πρέπει να διεξαχθεί με τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, θα γίνεται από το τμήμα αυτό.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. 3
Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. -  Αρ. Πρωτοκ. Θ: 606 - 04-04-2019

Στην ίδια κατηγορία