ΕΡΤ: Συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 17 άτομα (Ηχολήπτες) για την προετοιμασία, παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος.

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 3ο : Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, μετά την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας για την ανάθεση, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 17 άτομα του έργου της προετοιμασίας, παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 15770/09.10.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 17 συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ ΑΕ, το από 19.10.2020 σχετικό Πρακτικό - Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης και την με αρ. πρωτ. : 152/27.10.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα από 4 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δικαίωμα παράτασης, ως ακολούθως:

Για τη σύναψη σύμβασης έργου Ηχολήπτη, για την προετοιμασία, παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων στο Πρώτο Πρόγραμμα, στο Δεύτερο Πρόγραμμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα και στο Kosmos Fm της ΕΡΤ ΑΕ :

α) Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

β) Σπυρίδων Ηλιάδης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

γ) Τρύφων Αγαπίου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

δ) Γεώργιος Κωστόπουλος, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ε) Νικόλαος Μαυριδόπουλος, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

στ) Νικόλαος Τσιπλάκης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ζ) Νικόλαος Ψωμιάδης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

η) Κωνσταντίνος Κυριακάκης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

θ) Αικατερίνη Λιόντη, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ι) Αθανάσιος Τσιμέκας, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ια) Χαράλαμπος Δουκάρος, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ιβ) Ιωάννης Πρίντεζης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ιγ) Χαρίκλεια Γιαννοπούλου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ιδ) Βασίλειος Νικολόπουλος, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ιε) Νικόλαος Σαββοργινάκης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ιστ) Αργύριος Παντελιάδης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116.36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ιζ) Παναγιώτα Χρονοπούλου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.116,36€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

Οι ειδικότεροι όροι του έργου θα αναφέρονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, για την υπογραφή των οποίων εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ - Αθήνα, 29.10.2020 - Αρ. Πρωτ.: 3524