Προμήθεια διπλού cd player με δυνατότητα fader stard και αναπαραγωγή από εξωτερικό σκληρό δίσκο για τη Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΑ:ΘΕΜΑ: «Προμήθεια διπλού cd player με δυνατότητα fader stard και αναπαραγωγή από εξωτερικό σκληρό δίσκο για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε- ΟΙΨ).

6.    Την από 14/2/2020 Αίτηση Παραγγελίας της Γενικής Δ/νσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ 22-00519, με την οποία ζητήθηκε να γίνει η προμήθεια διπλού cd player με δυνατότητα fader stard και αναπαραγωγή από εξωτερικό σκληρό δίσκο CPV: 32210000-8, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,10€ πλέον Φ.Π.Α.

7.    Την προσφορά που ελήφθη από την ατομική επιχείρηση: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ» με τιμή 358,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., την προσφορά που ελήφθη από την εταιρεία: «Α. ΓΚΙΩΝΗΣ - Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣ Ο.Ε.» με τιμή 362,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

8.    Την τεχνική αξιολόγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφώνου της ΕΡΤ με την οποία κρίνει τις δύο προσφορές των εταιρειών ως τεχνικά κατάλληλες

9.    Το πρακτικό Νο 183/12-3-2020 θέμα 17 της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της 

10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 4986/24-4-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΞ3Δ465Θ1Ε-ΥΥΡ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ22-00519 ΔΕΣΜ22-00476 Λογαριασμός 12.00.00).

11.    Την με Αρ. Πρωτ.: 5744/14-5-2020 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΔΒΡ465Θ1Ε-Μ93), για την Αποδέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΕΣ: 22-00452).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση κατόπιν λήψης προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και λόγω τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας διπλού cd player με δυνατότητα fader stard και αναπαραγωγή από εξωτερικό σκληρό δίσκο για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε., CPV: 32210000-8 στην ατομική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ» με 066610855, Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ η οποία εδρεύει στην οδό Μεταμορφώσεως 78, Χαλάνδρι, με τιμή 358,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:Χρόνος παράδοσης: 1-2 εβδομάδες

Τόπος παράδοσης: Ραδιομέγαρο, Λ. Μεσογείων 432, Αποθήκη Ραδιοφωνίας, κ. Δημ. Κυριαζή

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα 30 ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλου του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την παράδοση. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 358,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 (ΑΔΑ: Κ88465Θ1Ε-01Ψ).

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΑ - Αγ. Παρασκευή, 19.05.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 5973