Προμήθεια εξοπλισμού μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος της Prodys για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε. από την AV SYS.

Διαβάστε την Απόφαση της ΕΡΑ αναφορικά στο Θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος σε εξωτερικούς χώρους για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε.».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε- ΟΙΨ).

6.    Την από 16/4/2020 Αίτηση Παραγγελίας της Γενικής Δ/νσης Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ 22-00550, με την οποία ζητήθηκε να γίνει η προμήθεια εξοπλισμού μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος σε εξωτερικούς χώρους, CPV: 32210000-8, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.964,00€ πλέον Φ.Π.Α.

7.    Την μοναδική προσφορά που ελήφθη από την ατομική επιχείρηση: «AV SYS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ» με τιμή 19.964,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,

8.    Την τεχνική αξιολόγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφώνου της ΕΡΤ με την οποία κρίνει την προσφορά της ατομικής επιχείρησης «AV SYS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ» τεχνικά κατάλληλη

9.    Την βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας PRODYS από την οποία τεκμηριώνεται ότι η εταιρεία AV SYS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ είναι μοναδικός αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα

10.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την ατομική επιχείρηση AV SYS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ

11.    Το πρακτικό Νο 186/2020 της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της

12.    Την με Αρ. Πρωτ.: 5569/11-5-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΡ1Μ465Θ1Ε-48Ε), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ22-00550 ΔΕΣΜ22-00505 Λογαριασμός 12.00.00).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας εξοπλισμού μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε., CPV: 32210000-8 στην ατομική επιχείρηση «AV SYS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ» με ΑΦΜ:050891851, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς η οποία εδρεύει στον Ωρωπό, Γιασεμιών 4, με τιμή 19.964,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:

Εγγύηση: 1 έτος του οίκου PRODYS

Χρόνος παράδοσης: 3-4 εβδομάδες εκτός από τα 4x QLITE- QUANTUM LITE τα οποία θα παραδοθούν τον Ιούνιο

Τόπος παράδοσης: Ραδιομέγαρο, Λ. Μεσογείων 432, Αποθήκη Ραδιοφωνίας, κ. Δημ. Κυριαζή

Επιτροπή παραλαβής: Ιωάννης Καρκαλέτσης Πρόεδρος, Διαμαντόπουλος Κων/νος (Γραμματέας), Αθανασίου Ιωάννης (μέλος)

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα 30 ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλου του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την παράδοση, εγκατάσταση και καλή λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.964,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 (ΑΔΑ: Κ88465Θ1Ε-01Ψ).

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΑ - Αγ. Παρασκευή 12.05.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 5627