ΕΡΤ: Ενοικίαση Πολυκάναλου Van Ηχογράφησης για τη Συναυλία Αφιέρωμα της ΟΣΜ στον Γιάνη Σπάθα (Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ 27.01.2020).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ για το Θέμα: ΘΕΜΑ : «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΥ BAN ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΣΜ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΘΑ, ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 27.01.2020».Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύουν,
4.    Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
5.    Την υπ' αρ.178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019),
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2872/20.09.2019 Ορθή επανάληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 203) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ)
7.    Την υπ' αρ.11687/25.07.2018 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με θέμα «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ:ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ), όπως ισχύει
8.    Την από 21-01-2020 Αίτηση παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ -22-00334 / 09-01-2020 της Γεν. Δ/νσης Ραδιοφωνίας ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία ζητείται η ενοικίαση πολυκάναλου van ηχογράφησης για τις ανάγκες της συναυλίας της ΟΣΜ της ΕΡΤ ΑΕ στο Θέατρο Παλλάς στις 27.01.2020.
9.    Το από 23-01-2020 email του προιστ. Τεχν. Υποστήριξης Μουσικών Συνόλων με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου
10. Την υπ' αρ.958/ 23-01-2020 Απόφαση της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναγκαιότητα της προμήθειας (ΑΔΑ:92Δ1465Θ1Ε-ΒΔΦ)
11.    Την υπ' αρ.848/22-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Χ8Ξ465Θ1Ε-ΥΑΓ), η οποία εγκρίνει τη Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΈΡΤ ΑΕ χρήσης οικ. έτους 2020 (ΔΕΣΜ-22-00382/2020)
12.    Η οικονομική προσφορα που ελήφθη από την επιχείρηση: «Ν.ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ-Δ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΟΕ»
13.    Το ηλεκτρονικό μήνυμα από την εταιρεία «SIERRA RECORDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε» που μας ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα του van ηχογράφησης, την ημέρα της συναυλίας
14.    Το από 23-01-2020 email του προιστ. Τεχν. Υποστήριξης Μουσικών Συνόλων για την τεχνική καταλληλότητα της μοναδικής προσφοράς που ελήφθη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση, στην επιχείρηση «Ν.ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ-Δ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΟΕ» λόγω μοναδικής προσφοράς και τεχνικής καταλληλότητας, η οποία εδρεύει επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 152-154, Καλλιθέα, τκ 17673 , με ΑΦΜ 999449067 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, για τις υπηρεσίες μίσθωσης πολυκάναλου van ηχογράφησης για τις ανάγκες της συναυλίας της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ΑΕ, για τον Γιάννη Σπάθα, στο Θέατρο «Παλλάς» στις 27.01.2020.
Η προμήθεια περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στην από 23.01.2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Τόπος Παράδοσης: οι εγκαταστάσεις του Θέατρου «Παλλάς» το πρωί της 27ης /01/2020.
Υπεύθυνος Παραλαβής: Κος Μ. Συγλέτος (Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων).
Τρόπος Πληρωμής: Με πίστωση τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
- ποσό 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Α.Ε.Π.Π., πλέον 3,6% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0622%.
- ποσό 0,07% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον 3,6% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0725%.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης, (Απόφαση ΔΣ ΕΡΤ Α.Ε αρ. πρωτ 2872/20.09.19 Ορθή Επανάληψη - ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ), και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ΓΔΔΟΥ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 27.01.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 1083