ΕΡΑ: Ανανέωση υπηρεσιών-αναβάθμισης Ραδιοφωνικού Αυτοματισμού BROADCATCH, Προμήθεια Δεκτών FM-AM-INTERNET-RADIO MONITOR-DAB+ RECEIVERS κ.α.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α/169/26.7.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/13.7.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
3.    Την υπ'αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου και δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - ΕΡΤ ΑΕ»
4.    Την υπ' αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ)
5.    Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
6.    Τα τεκμηριωμένα αιτήματα: 1) ΑΤΕ 16-02570/19, 2) ATE22-00291/19, 3) ATE22- 00281/19 , 4) ATE 22-00282/20, 5) ATE 22-00293/19, 6) ΑΤΕ 22-00284/19, 7) ΑΤΕ 22- 00288/19, 8) ΑΤΕ 22-00292/19, της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας.
7.    Το υπ'αρ. πρακτικό 174/04.11.2019 της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναγκαιότητα της Προμήθειας των παρακάτω αιτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας.Ο Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας
Παναγιώτης Τσούτσιας

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2019 - Αρ. Πρωτ.: 16966/06.11.2019