ΕΡΤ: Προμήθεια 4 Αυτοενισχυόμενων Ηχείων KH-420-G & 4 Αυτοενισχυόμενων Υπογούφερ KH-870-G της NEUMANN από ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ για Studios Β & C των Μουσικών Συνόλων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5. Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

6. Το με Αριθμ. 21/12-12-2023 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16-12-2023).

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 5859/18-12-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 350/18-12-2023) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.» (Α.Δ.Α.: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

8. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6071/29-02-2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 357/29-02-2024) Θέμα 33ο: «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων.» (Α.Δ.Α.: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ).

9. Την με Μοναδικό Αριθμό: ΑΤΕ-16-05862/12-03-2024 Αίτηση Παραγγελίας και το έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων Αυτοενισχυόμενων Ηχείων και τεσσάρων (4) τεμαχίων Αυτοενισχυόμενων Υπογούφερ και προμήθεια Υπηρεσιών Εγκατάστασης - Παραμετροποίησής των, για την κάλυψη των αναγκών μίξης μουσικού υλικού και κυρίως κλασσικής μουσικής στα δύο Studios Β & C των Μουσικών Συνόλων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (C.P.V.: 32342412-3), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 29.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού με τη συνημμένη της Προϋπολογιστική Προσφορά.

10. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4883/20-03-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: ΨΧ21465Θ1Ε-ΛΡΒ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2024. (ΑΤΕ-16-05862/12-03-2024 ΔΕΣΜ-16-05479/12-03-2024 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0024)

11. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 7660/08-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η οποία καταχωρίστηκε στις 09-05-2024 στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (Α.Δ.Α.Μ.: 24PROC014724327) και κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Εταιρείες που προμηθεύουν Προϊόντα Ήχου.

12. Την μοναδική Οικονομικοτεχνική Προσφορά και Δικαιολογητικά που υπέβαλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η Εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ A.B.E.E.T.E., όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα υλικών και τιμών (Φ. 4.03.74. PAPYROS 2191):και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έστειλε 1 Εταιρεία όπου αναφέρει αδυναμία υποβολής Προσφοράς. Κανένας άλλος Προμηθευτής δεν ανταποκρίθηκε στην Πρόσκληση.

13. Το με ημερομηνία 20-05-2024 Έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Τεχνικής Αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπου κρίνει σαν τεχνικά κατάλληλη την Προσφορά που υπέβαλλε ηπροαναφερόμενη Εταιρεία, βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών και αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την άσκηση του δικαιώματος της Προσαύξησης Ποσότητας έως 20% εντός της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης (βάσει του σχετικού όρου της Πρόσκλησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

14. Τα Δικαιολογητικά που υπέβαλλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ A.B.E.E.T.E., που πληρούν τις προϋποθέσεις απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω μοναδικής, εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης Προσφοράς, στην Εταιρεία με την επωνυμία: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο “ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ” (Α.Φ.Μ.: 094079082, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στο 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Τ.Κ.: 19002), της παρακάτω προμήθειας:

Προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων Αυτοενισχυόμενων Ηχείων μοντέλο KH-420-G & δεκάξι (16) τεμαχίων παρελκόμενων αυτών (βάσεις κ.λπ.) & τεσσάρων (4) τεμαχίων Αυτοενισχυόμενων Υπογούφερ μοντέλο KH-870-G, του Κατασκευαστικού Οίκου GEORG NEUMANN GMBH Γερμανίας, καινούργιων & αμεταχείριστων - γνήσιων & πρωτότυπων και προμήθεια Υπηρεσιών Εγκατάστασης & Παραμετροποίησής των, (ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.: 32342412-3), σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: P8082/17-05-2024 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:Οι Υπηρεσίες - Εργασίες της Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης των παραπάνω υλικών, θα εκτελεστούν από την Ανάδοχο Εταιρεία.

Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παραδώσει το κάθε σύστημα ηχείων ρυθμισμένο σε κάθε στούντιο ξεχωριστά, πραγματοποιώντας ηχοβολισμό, βαθμονόμηση και συχνοτική ευθυγράμμιση, μετά την εγκατάσταση, τοποθετώντας τα ηχεία στις βέλτιστες θέσεις του κάθε στούντιο με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος.

Χρόνος Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης: Έως οκτώ (8) εβδομάδες, μετά την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίησης στην Ανάδοχο Εταιρεία - καταχωρισμένης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. - της Παρούσας Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης: Η Παράδοση των ειδών θα γίνει στις Αποθήκες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Α΄ (Ραδιομέγαρο), 2ος όροφος, γρ. Ρ 204 - κος Νάκος Στέλιος, τηλ.: 2106075945.

Η Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση (ρύθμιση) των ειδών θα γίνει στα Studios Β & C των Μουσικών Συνόλων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας - κος Λυδάκης Μάνος, τηλ. 2106075515.

Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: Κος Παπαγεωργόπουλος Χαράλαμπος - Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας, τηλ. 2106092314.

Όροι Παράδοσης - Παραλαβής: Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Όλα τα είδη του παραπάνω πίνακα παραδοτέων υλικών, θα συνοδεύονται από τα αναγκαία παρελκόμενα τους για την κανονική, απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία τους.

Για κάθε είδος του παραπάνω πίνακα παραδοτέων υλικών, θα παραδοθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία εγχειρίδιο λειτουργίας (operation manual/user’s manual) τουλάχιστον στην αγγλική και αν υπάρχει διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή.

Είδη των οποίων οι συσκευασίες έχουν υποστεί εμφανή καταπόνηση - εκτεταμένη φθορά, ή οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους διαφέρουν από αυτές των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας, δεν θα παραλαμβάνονται και θα ειδοποιείται η Ανάδοχος Εταιρεία να τα παραλάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται σε αυτήν την περίπτωση σε άμεση αντικατάσταση των εν λόγω ειδών εντός των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων με δικά της έξοδα, εφόσον προκύπτουν τέτοια.

Οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους όρους των Προδιαγραφών που θα διαπιστωθεί από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πρέπει να αίρεται από την Ανάδοχο Εταιρεία με δικές της δαπάνες το συντομότερο δυνατό - εντός των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων.

Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη: Δύο (2) έτη.

Κατά την διάρκεια της Εγγύησης - Τεχνικής Υποστήριξης οποιαδήποτε βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση, θα διορθώνεται αμέσως και με δαπάνες της Ανάδοχου Εταιρείας. Σε περίπτωση συνεχούς επανάληψης βλαβών, η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει την βαθμίδα ή και το μηχάνημα ολόκληρο κατά περίπτωση.

Κάθε μονάδα που αντικαθίσταται ή επισκευάζεται, θα καλύπτεται με Εγγύηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και όχι μικρότερη από το υπόλοιπο του χρόνου Εγγύησης του μηχανήματος στο οποίο ανήκει.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή η οποία θα γίνει από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών μετά
την ημερομηνία Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης των υλικών από την Ανάδοχο Εταιρεία και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού, σύμφωνα με όλους ανεξαιρέτως τους όρους της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση οριστικής παραλαβής των υλικών & υπηρεσιών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (θα γίνει υποχρεωτικό από 01-06-2024) ισχύουν τα παρακάτω:

Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο θα αποστέλλεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Στοιχεία Τιμολόγησης:Στην περίπτωση που η αποστολή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου γίνει μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στην εφαρμογή Ε.Δ.Η.Τ., απαιτείται να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Α.Δ.Α.Μ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (24AWRD………) στο αντίστοιχο πεδίο (εφόσον η Απόφαση Ανάθεσης επέχει θέση Σύμβασης), ενώ στο πεδίο: "Όνομα Είδους" που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και ο Α.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (….465Θ1Ε-…).

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 28.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό (0,1%) (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016, Φ.Ε.Κ. Α΄147/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022, Φ.Ε.Κ. Α΄59/2022), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής - καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%) (άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. αρ. 5143/05-12-2014, Φ.Ε.Κ. Β΄ 3335/2014).

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της Παρούσας Απόφασης Ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς της Ανάδοχου Εταιρείας.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Την Παρούσα Απόφαση Ανάθεσης.
2) Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
3) Την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας στο μέτρο που
δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4) Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5) Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 4.6.2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 9461