Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου Προμήθειας Τραπεζών Μίξης Ήχου για τα Στούντιο της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα : «Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, κατόπιν απόφασης της ΑΕΠΠ επί προσφυγής, για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2446/4-12-2018 ΑΔΣ της ΕΡΤ Α.Ε. (αριθμ. Πρακτ. 179/12-2-2018).
5.    Την με αριθμ. πρωτ. 4725/11-4-2019 (ΑΔΑΜ^0^04780133) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ».
6.    Την με αριθμ. Πρωτ. 8302/3-6-2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών (ΑΔΑ:9ΘΕ9465Θ1Ε-ΤΥ1).
7.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4732/11-4-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου» (ΑΔΑ:ΨΗ0Φ465Θ1Ε-ΙΞΝ).
8.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6637/15-05-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με θέμα «Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου» (ΑΔΑ:ΨΠΝ0465Θ1Ε-ΖΤ8).
9.    Τα από 27/6/2019 και 3/7/2019 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
10.    Την με αριθμ. Πρωτ. 11409/10-7-2019 απόφαση Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. με θέμα «Αποδοχή Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών- Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου». (Ψ3ΡΗ465- ΣΤΓ).
11.    Την υπ' αριθμ. 1029/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ο κλιμάκιο), η οποία ακυρώνει την υπ' αριθμ. 11409/10-7-2019 απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε., καθ' ο μέρος και κατ' έγκριση των πρακτικών από 27/6/219 και 3/7/2019 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα BON STUDIO ΑΕΒΕ και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Τραπεζών Μίξης Ήχου για τα Στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ, εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 380.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας BON STUDIO ΑΕΒΕ, για όσους λόγους αναφέρονται στην απόφαση 1029/2019 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (1ο κλιμάκιο), με συνέπεια τον αποκλεισμό της από την συνέχεια του διαγωνισμού.

2.    Την ανακήρυξη της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (Αθ. Διακου 23, Χαλάνδρι, ΑΦΜ:094150597, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας τραπεζών μίξης ήχου, του κατασκευαστικού οίκου Lawo μοντέλο DALLIS (τεμ2), με τα παρελκόμενα τους (CPV: 32342420¬2), για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε., η προσφορά της οποίας πληροί τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα από 27/6/2019 και 3/7/2019 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με συνολικό κόστος 323.304,00€ πλέον ΦΠΑ (περιλαμβανομένου ποσού 9.450,00 πλέον ΦΠΑ για εκπαίδευση), σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά της.

3.    Η προαναφερόμενη προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούνται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτή της παρούσας απόφασης, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ -Αρ. Πρωτ. : 14417 - 19-09-2019