Επέκταση-Αναβάθμιση του Συστήματος Καταγραφής Ραδιοφωνικού Προγράμματος STIRLITZ, της Γεν. Δ/νσης Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ.

Απόφαση απευθείας ανάθεσης με ΘΕΜΑ:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STIRLITZ, ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 11687/25-07-2018 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ) και την με Αριθμ. Πρωτ.: 2331/26-02-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Αντικατάσταση Μέλους Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΥ18465Θ1Ε-7ΥΚ).
8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-22-00174/18-04-2019 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STIRLITZ MEDIA LOGGER SERVER, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΤΕΡΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPVS: 48100000-9, 30236000-2), προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 16.300,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού και την ληφθείσα Προσφορά. 
 9.   Το Πρακτικό Νο 169/23-07-2019 Θέμα 13ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της για την αναγκαιότητα της προμήθειας των παραπάνω ειδών με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην Εταιρεία TEΛMAKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και για την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 12565/31-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΖ29465Θ1Ε-ΔΓ5), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2019.
(ΑΤΕ-22-00174/18-04-2019 ΔΕΣΜ-22-00203/23-07-2019 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 16.17.00.0000)
11.    Την Οικονομικοτεχνική Προσφορά με Αριθμ. Πρωτ.: 68858/18-07-2019 που υπέβαλλε στην Δ/νση Ανάπτυξης & Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία TEΛMAKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και την Επικαιροποιημένη Οικονομικοτεχνική Προσφορά της με Αριθμ. Πρωτ.: 69055/12-09-2019 που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. - μετά από Πρόσκληση Επικαιροποίησης Προσφοράς που της στάλθηκε στις 12-09-2019 - με την συμπεριλαμβανόμενη Επιστολή με ημερομηνία 01-02-2019 του Κατασκευαστικού Οίκου STIRLITZ MEDIA που βεβαιώνει ότι η Εταιρεία TEAMAKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, στην Εταιρεία: TEAMAKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με διακριτικό τίτλο ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 094150597, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ αρ. 23), της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΡΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STIRLITZ MEDIA LOGGER SERVER του Κατασκευαστικού Οίκου STIRLITZ MEDIA, σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: 69055/12-09-2019 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:

Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ για προϊόντα ελεύθερα χωρίς ΦΠΑ

Χρόνος Παράδοσης: Εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Α' (Ραδιομέγαρο), 2ος όροφος, γρ. Ρ 218 Αποθήκη Ραδιοφωνίας - κος ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τηλ.: 2106066275 και κος ΝΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ τηλ.: 2106075945. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη) των υλικών, θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, κος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ και αναπληρωματικό μέλος κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης από την Ανάδοχο Εταιρεία και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 16.300,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 14321, Αγ. Παρασκευή, 18.09.2019