ΕΡΤ: Προσωρινός Ανάδοχος για την παροχή Υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Διάρκειας 12 Μηνών.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση με Θέμα: Αποδοχή Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με  αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Διάρκειας Δώδεκα (12) Μηνών της ΕΡΤ Α.Ε και Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύουν,
4.    Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5.    Την υπ’ αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2383/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 20ο, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής στην Αττική και σε έξι (6) Περιφερειακούς Σταθμούς (ΑΔΑ:ΩΒΗΤ465Θ1 Ε-8Κ0),
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.8528/06.06.2019 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής, στην Αττική και σε έξι (6) Περιφερειακούς σταθμούς,
9.    Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12066/22.07.2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: ΩΔΚΣ465Θ1Ε-8ΧΗ),
10.    Το από 23.07.2019 Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή στον διαγωνισμό των εταιριών «Δ. Σπύρογλου & ΣΙΑ Ε.Ε» αποκλειστικά για το τμήμα που αφορά τη παροχή υπηρεσιών σε έξι (6) Περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε και «Κ. Ψωμάς και ΣΙΑ ΕΕ» αποκλειστικά για το τμήμα που αφορά τη παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή Αττικής,
11.    Το από 25.07.2019 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των ως άνω αναφερόμενων εταιριών με το οποίο προτείνεται αφενός η απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «Δ. Σπύρογλου & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου δεν διαθέτουν την απαιτούμενη από τη Διακήρυξη προϋπηρεσία, ενώ παράλληλα δεν έχουν κατατεθεί σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα για τον προτεινόμενο Υπεύθυνο Έργου/ Συντονιστή αφετέρου η αποδοχή της προσφοράς της εταιρίας «Κ. Ψωμάς και ΣΙΑ ΕΕ», καθώς η προσφορά της τελευταίας πληροί όλους του απαιτούμενους όρους της Διακήρυξης,
12.    Το από 09.08.2019 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης της οικονομική προσφοράς της εταιρίας «Κ. Ψωμάς και ΣΙΑ ΕΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή των από 25.07.2019 και 09.08.2019 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικής Προσφοράς που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε.
 2.    Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας «Δ. ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης.
3.    Την ανακήρυξη της εταιρίας «Κ. ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με διακριτικό τίτλο «PS SYNTHESIS PRODUCTIONS», η οποία εδρεύει στην οδό Κορυτσάς, Αριθμός 71, στο Παπάγου Αττικής, ΤΚ 15669 διαθέτει τον ΑΦΜ 999576197 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ως προσωρινής αναδόχου του έργου της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε στην Αττική για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με συνολικά προσφερόμενη τιμή στα €249.600,00 πλέον ΦΠΑ.
4.    Η προαναφερόμενη προσωρινά ανάδοχος εταιρία, υποχρεούται να υποβάλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε.Κ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 13.08.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 12987