Απόφαση για τον Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα: «Τροποποίηση απόφασης ορισμού Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε».Έχοντας υπόψη:
1.    Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
4.    Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2383/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 20ο, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής στην Αττική και σε έξι (6) Περιφερειακούς Σταθμούς. (ΑΔΑ:ΩΒΗΤ465Θ1Ε-8Κ0).
8.    Το με αρ.πρωτ:315/15.05.2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. με το οποίο προτείνεται η σύνθεση των αρμόδιων επιτροπών του Διαγωνισμού.
9.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8537/06.06.2019 Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής, στην Αττική και σε έξι (6) Περιφερειακούς Σταθμούς (ΑΔΑ: 6ΧΥΓ465Θ1Ε-ΘΧ7).
10.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.8632/07.06.2019 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε με θέμα: «Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: 7ΝΙΩ465Θ1Ε-Υ1Π).
11.    Το υπ' αριθμ. πρωτ.331/15.07.2019 αίτημα του Δ/ντη Ανάπτυξης και Τεχνικής Λειτουργίας Ρ/Φ με το οποίο αιτείται αλλαγή της σύνθεσης των Επιτροπών του ανωτέρω αναφερόμενου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού.
12.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α)Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 8632/07.06.2019 Απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε ως προς την σύνθεση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης με την αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Μέλους κυρίου Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, από τον κύριο Ιάκωβο Γίγα καθώς και ως προς την σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, με την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής κυρίου Ιακώβου Γίγα από τον κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο.

Β)Την επανασυγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ, η οποία στο εξής απαρτίζεται από τους κάτωθι:

1.    Ι. Καρκαλέτσης    Πρόεδρος
2.    Ι. Ψυχογιός    Γραμματέας - Τακτικό Μέλος
3.    Θ. Ιωακειμίδου    Τακτικό Μέλος

Ως Αναπληρωματικά Μέλη ορίζονται:

Αναπληρωματικό Μέλος - Πρόεδρος Αναπληρωματικό Μέλος - Τακτικό Μέλος

Γ) Την επανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της παροχής υπηρεσιών Ηχοληψίας Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ, η οποία στο εξής απαρτίζεται από τους κάτωθι:

1.    Κ. Διαμαντόπουλος    Πρόεδρος
2.    Ν. Νικολόπουλος    Γραμματέας - Τακτικό    Μέλος
3.    Χ. Σωτηροπούλου    Τακτικό Μέλος

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. πρωτ. 8632/07.06.2019 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Τροποποιήση Απόφασης - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 22.07.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 12066