Προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού Προμήθειας Τραπεζών Μίξης Ήχου για τα Στούντιο της ΕΡΤ ΑΕ είναι το Bon Studio.

Θέμα : «Αποδοχή Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών- Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
(Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την με αριθμ. πρωτ. 4725/11-4-2019 (ΑΔΑΜ^0^04780133) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ».
8.    Την με αριθμ. Πρωτ. 8302/3-6-2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών (ΑΔΑ:9ΘΕ9465Θ1Ε-ΤΥ1).
9.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4732/11-4-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου» (ΑΔΑ:ΨΗ0Φ465Θ1Ε-ΙΞΝ).
10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6637/15-05-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με θέμα «Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου» (ΑΔΑ:ΨΠΝ0465Θ1Ε-ΖΤ8).
11.    Το από 27/06/2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης.
12.    Το από 3/7/2019 Πρακτικό Ελέγχου Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Την αποδοχή του από 27/6/2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε.
2.    Την αποδοχή των προσφορών και των δύο συμμετεχόντων εταιρειών, BON STUDIO ΑΕΒΕ (Ζαΐμη 6, Αθήνα, ΑΦΜ:094143232, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) & ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 23, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΦΜ:094150597, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
3.    Την αποδοχή του από 03/7/2019 πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τραπεζών μίξης ήχου για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε.
4.    Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών και των δύο συμμετεχόντων εταιρειών BON STUDIO ΑΕΒΕ & ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε..
5.    Την ανακήρυξη της εταιρείας BON STUDIO ΑΕΒΕ (Ζαΐμη 6, Αθήνα, ΑΦΜ:094143232, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας τραπεζών μίξης ήχου, του κατασκευαστικού οίκου Carlec μοντέλο ARTEMIS LIGHT (τεμ2), με τα παρελκόμενα τους (CPV: 32342420-2), για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε., με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, μόνο βάση τιμής, με συνολικό κόστος 289.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά της.
6.    Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούνται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτή τα παρούσας απόφασης, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης τα προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 11409, Αγ. Παρασκευή, 10.07.2019