Κατακόρυφη η αύξηση των audiobooks το 2022 σύμφωνα με τις εγγραφές των εκδοτών στην οσδέλnet.

Όπως προ­κύ­πτει από τις εγ­γρα­φές στη βι­βλιο­γρα­φι­κή βά­ση οσ­δέ­λnet, το 2022 αυ­ξή­θη­κε κα­τα­κό­ρυ­φα η πα­ρα­γω­γή audiobook στην Ελ­λά­δα. Συ­γκε­κρι­μέ­να, πα­ρή­χθη­σαν 534 τί­τλοι ηχη­τι­κών βι­βλί­ων, ένα­ντι 98 το 2021 και 15 το 2020. Όπως εί­ναι προ­φα­νές, το 2022 εί­ναι χρο­νιά-ορό­ση­μο για την αγο­ρά των ηχη­τι­κών βι­βλί­ων στη χώ­ρα μας.Υπάρ­χουν πλέ­ον και στην Ελ­λά­δα εν­δεί­ξεις ότι ανοί­γει η αγο­ρά των audiobooks. Νέ­οι παί­κτες εμ­φα­νί­ζο­νται, οι με­γά­λες αλυ­σί­δες εξε­τά­ζουν το εν­δε­χό­με­νο να δρα­στη­ριο­ποι­η­θούν στο αντι­κεί­με­νο και οι χρή­στες εξοι­κειώ­νο­νται με την ακρό­α­ση ηχη­τι­κών αρ­χεί­ων (podcasts, on demand ρα­διο­φω­νι­κές εκ­πο­μπές, κτλ.) μέ­σω των συν­δρο­μη­τι­κών πλατ­φορ­μών. Οι εξε­λί­ξεις το επό­με­νο διά­στη­μα θα εί­ναι εν­δια­φέ­ρου­σες για την αγο­ρά των ακου­στι­κών βι­βλί­ων.

Πληροφορίες: www.osdel.gr/el

Παρατηρήσεις: Πηγή: Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου ΟΣΔΕΛ - Φε­βρουά­ριος 2023